“Capital realtor group” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон фи­ли­а­ли бо­шланғич нар­хи босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - МУҲИМ ФАКТЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш қў­ми­та­си­нинг 2017 йил 4 де­кабрь кун­ги 151-П- буй­руғи ва Ке­гей­ли ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2017 йил 28 ок­тябрь кун­ги 777/10, 778/10 ва 772/10- қа­рор­ла­ри­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Ке­гай­ли ту­ма­ни­дан 21 (йи­гир­ма бир) до­на ер участ­ка­ла­ри аук­ци­он сав­до­га та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да:

Ке­гай­ли ту­ма­ни, Ка­зан­кет­кен МФЙ, Амир Те­мур кў­ча­си­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 7, 8, 10, 11-ер участ­ка­ла­ри. ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 131 336 сўм.

Ке­гай­ли ту­ма­ни, Ка­зан­кет­кен МФЙ, Га­рез­сиз­лик кў­ча­си­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 6-ер участ­ка­си. Бо­шланғич нар­хи – 131 336 сўм.

Ке­гай­ли ту­ма­ни, Ка­зан­кет­кен МФЙ, Бер­дах гу­за­ри кў­ча­си­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 4-ер участ­ка­си. Бо­шланғич нар­хи – 131 336 сўм.

Ке­гай­ли ту­ма­ни, Жу­зим­баг ОФЙ, Тен­тек ар­на аҳо­ли пун­ки­ти­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 43-ер участ­ка­си. Бо­шланғич нар­хи – 131 336 сўм.

Ке­гай­ли ту­ма­ни, Ка­зан­кет­кен МФЙ, Ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган кў­ча­си­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-ер участ­ка­ла­ри. ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 131 336 сўм.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 18 июнь ку­ни со­ат 12.00 да Ке­гей­ли ту­ма­ни Ма­да­ни­ят ва халқ­нинг дам олиш мар­ка­зи би­но­си маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди. Бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул ки­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2018 йил 15 июнь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Маз­кур ер участ­ка­ла­ри 2018 йил 18 июнь кун­ги аук­ци­он сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, улар­ни со­тиш юза­си­дан ўт­ка­зи­ла­ди­ган та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до 2018 йил 18 июль, 20 ав­густ ва 20 сен­тябрь кун­ла­ри со­ат 12.00 да Ке­гай­ли ту­ма­ни Ма­да­ни­ят ва халқ­нинг дам олиш мар­ка­зи би­но­си маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Та­к­ро­рий сав­до бўй­и­ча ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 17 июль, 17 ав­густ ва 19 сен­тябрь кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун иш­ти­рок­чи­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш, маз­кур ха­бар­но­ма чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб га­зе­та­да ха­бар­но­ма чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб, Ке­гай­ли ту­ма­ни, Ке­гай­ли по­сел­ка­ми, Ж.па­лу­а­нов кў­ча­си, 3-уй­да жой­ла­ш­ган, Ке­гей­ли ту­ман “Меҳ­нат ва халқ­ни со­ци­ал­лик ҳи­мо­я­лаш бў­ли­ми” би­но­си­да со­ат 10.00 дан 16.00 га қа­дар (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик) қа­бул қи­ли­на­ди.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун иш­ти­рок­чи сав­до таш­ки­лот­чи­си ҳи­соб рақа­ми­га қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­ла­ри би­лан ту­зи­ла­ди­ган га­ров шар­тно­ма­си­га асо­сла­ниб ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 100 фо­и­зи миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни “Capital realtor group” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон фи­ли­а­ли ҳ/р 2020 8000 9049 2757 1009, МФО 01038, СТИР 207126662 “Ка­пи­тал­банк” АКБ Ну­кус фи­ли­а­ли­га тўлай­ди. Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди. Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си ва та­ла­б­гор ўр­та­си­да га­ров тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­ла­на­ди, шун­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эта­ди: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си; – чет эл юри­дик шах­сла­ри – улар­нинг давлат ти­зи­ми­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги ҳақи­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, таъ­сис­чи­лар рўй­ха­ти ва уста­ви­нинг бел­ги­лан­ган тур­да ле­га­ли­за­ция эти­л­ган нус­ха­си;

– чет эл фуқа­ро­ла­ри – хо­ри­жий давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– аук­ци­он сав­до ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да­ги ха­бар­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб ва­рақа­си­га за­ка­лат пу­ли­ни тўла­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си­ни так­дим эта­ди.

Рас­мий сай­ти­миз: Realtgroup.uz. Те­ле­фон: (998 61) 222-83-41, ли­цен­зия: RR-0017.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.