Ҳо­зир­ча 12 та ме­даль

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Қўл жан­ги

Рос­си­я­нинг Уфа шаҳри­да ўсмир­лар ўр­та­си­да қўл жан­ги бўй­и­ча бў­либ ўта­ёт­ган Осиё очиқ чем­пи­о­на­ти­да тў­лиқ тар­киб би­лан иш­ти­рок эта­ёт­ган Ўз­бе­ки­стон тер­ма жа­мо­аси кет­ма-кет му­ваф­фақи­ят­лар­ни қўл­га ки­рит­моқ­да.

12-13 ёшли спорт­чи­лар ўр­та­си­да ўт­ка­зи­л­ган баҳслар­да ва­кил­ла­ри­миз то­мо­ни­дан 3 та ол­тин, 3 та ку­муш ва 6 та брон­за ме­даль қўл­га ки­ри­тил­ди.

Тер­ма жа­мо­амиз аъ­зо­ла­ри­да бу кўр­сат­кич­ни яна­да ях­ши­лаш им­ко­ни­я­ти бор. Зе­ро, улар Ру­ми­ни­я­нинг Бу­ха­рест шаҳри­да ўт­ган йи­ли бў­либ ўт­ган жаҳон чем­пи­о­на­ти­да 15 та ме­дал­ни қўл­га ки­рит­ган ҳол­да умум­жа­моа ҳи­со­би­да би­рин­чи ўрин­ни эгал­лаб, маз­кур спорт ту­ри бўй­и­ча ду­нё етак­чи­ла­ри са­фи­да экан­ли­кла­ри­ни ис­бот­ла­ган эди­лар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.