Тар­киб маъ­лум

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

19 май ку­ни Теҳрон­да Эрон тер­ма жа­мо­аси­га қар­ши ўр­тоқ­лик учра­шу­ви­да иш­ти­рок эта­ди­ган Ўз­бе­ки­стон тер­ма жа­мо­аси­нинг тар­ки­би эъ­лон қи­лин­ди.

Эъ­ти­бор­ли жиҳа­ти шу­ки, уш­бу ўй­ин­да Ўз­бе­ки­стон мил­лий тер­ма жа­мо­аси­га ле­ги­о­нер фут­бол­чи­лар жалб этил­май­ди, асо­сан, Осиё ўй­ин­ла­ри­да иш­ти­рок эти­ши мум­кин бўл­ган ёш фут­бол­чи­лар хиз­ма­ти­дан фой­да­ла­ни­лади. Бу ўй­ин ёш фут­бол­чи­ла­ри­миз учун та­жри­ба мак­та­би ва­зи­фа­си­ни ўтаб бе­ри­ши аниқ.

Тер­ма жа­моа му­раб­бий­си ва­зи­фа­си­ни вақтин­ча ба­жа­риб тур­ган Те­мур Ка­пад­зе Эрон би­лан бўла­ди­ган ўй­ин­га қуй­и­да­ги фут­бол­чи­лар­ни жалб эт­ган: Дар­во­за­бон­лар: Уми­джон Эр­га­шев, Бо­ти­ра­ли Эр­га­шев, Раҳим­жон Дав­ро­нов. ҳи­мо­я­чи­лар: Рустам­жон Ашур­ма­тов, ис­лом­жон Қо­би­лов, Акрам­жон Ко­ми­лов, До­стон Тур­су­нов, ҳо­жи­ак­бар Али­жо­нов, Аб­бо­сжон Ота­хо­нов, До­ни­ёр Нар­зул­ла­ев. Ярим ҳи­мо­я­чи­лар: Оди­л­жон ҳам­ро­бе­ков, Азиз­жон Ға­ни­ев, Жа­воҳир Си­диқов, Азиз­бек Турғун­бо­ев, Жа­сур Ях­ши­бо­ев, Жа­ло­лид­дин Ма­ша­ри­пов, ис­лом Кен­жа­бо­ев, Хур­шид Ғи­ё­сов, Сар­дор Со­бирхў­жа­ев. ҳу­жум­чи­лар: За­биҳил­ло Ўрин­бо­ев, Ан­дрей Си­до­ров.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.