Во­дий­лик пол­вон­лар му­ваф­фақи­я­ти

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Бел­боғ­ли ку­раш

Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти­нинг Чи­роқ­чи ту­ма­ни­да 2003-2004 йил­лар­да туғи­л­ган ўғил бо­ла­лар ва қиз­лар ўр­та­си­да бел­боғ­ли ку­раш бўй­и­ча Ўз­бе­ки­стон чем­пи­о­на­ти бў­либ ўт­ди.

Маз­кур му­со­бақа­да Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Тош­кент шаҳри ва бар­ча ви­ло­ят­лар­дан кел­ган 300 на­фар­дан ор­тиқ ёш пол­вон бел­боғ­ли ку­раш­нинг эр­кин ва клас­сик йў­на­ли­шла­ри­да бел­ла­ши­ш­ди.

Ўсмир­лар ўр­та­си­да клас­сик йў­на­ли­ш­да ўз ва­зн то­и­фа­ла­ри­да, асо­сан, Фарғо­на, На­ман­ган ва Ан­ди­жон ва­кил­ла­ри ғо­ли­б­лик­ни ҳеч ким­га бер­ма­ди. Фақат ик­ки­та юқо­ри ва­зн то­и­фа­си­да­ги­на Тош­кент шаҳри ва ви­ло­я­ти ва­кил­ла­ри улар­ни ол­тин ме­дал­сиз қол­дир­ди.

Қиз­лар ўр­та­си­да­ги эр­кин йў­на­ли­ш­да­ги бел­ла­шувлар­да эса во­дий ви­ло­ят­ла­ри­нинг ге­ге­мон­ли­ги се­зил­ма­ди. Ғо­ли­б­лар са­фи­дан Хо­разм, Қо­рақал­поғи­стон ва Сир­да­рё ва­ки­ла­ла­ри ҳам жой ол­ди.

Шу­нин­г­дек, ўсмир­лар ўр­та­си­да эр­кин йў­на­ли­ш­да ҳам во­дий ви­ло­ят­ла­ри спорт­чи­ла­ри­нинг устун­ли­ги яққол бўл­ма­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.