ЎЗ­БЕ­КИ­СТОН-ВЬЕТНАМ: ҳам­кор­лик­ни ри­вож­лан­ти­риш йў­ли­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - За­ми­ра ТОЖИЕВА.

Пой­тах­ти­м­из­да Сав­до-иқти­со­дий ва ил­мий-тех­ни­ка­вий ҳам­кор­лик бўй­и­ча Ўз­бе­ки­стон-вьетнам ҳу­ку­мат­ла­ра­ро ко­мис­си­я­си­нинг ет­тин­чи йиғи­ли­ши бў­либ ўт­ди. Ун­да Вьетнам са­но­ат ва сав­до ва­зи­ри ўрин­боса­ри Хо­анг Ку­ок Ви­онг бош­чи­ли­ги­да­ги де­ле­га­ция аъ­зо­ла­ри ҳам­да мам­ла­ка­ти­миз­нинг бир қа­тор ва­зир­лик ва идо­ра­ла­ри раҳ­бар­ла­ри иш­ти­рок эти­ш­ди.

Таъ­кид­лан­га­ни­дек, Ўз­бе­ки­стон Жа­ну­бий Оси­ё­да ўзи­га хос ўрин­га эга Вьетнам давла­ти би­лан сав­до-иқти­со­дий, ин­ве­сти­ци­явий алоқа­лар­ни ри­вож­лан­ти­ри­ш­га кат­та аҳа­ми­ят қа­рат­моқ­да. Бу­гун­ги кун­да Ўз­бе­ки­стон-вьетнам ўза­ро му­но­са­бат­ла­ри ик­ки то­мон­ла­ма алоқа­лар бўй­и­ча ша­кл­лан­ган му­стаҳ­кам ҳуқуқий ба­за асо­си­да из­чил юк­са­либ бор­моқ­да. 2017 йил­да ик­ки мам­ла­кат ўр­та­си­да­ги то­вар ай­ир­бо­шлаш ол­дин­ги йил­да­ги­га нис­ба­тан 16 фо­из ўс­ган, жо­рий йил­нинг ол­ти ойи да­во­ми­да ўза­ро сав­до ҳа­жми 2,5 ба­ро­бар ош­ган. Таҳ­лил­лар жо­рий йил­нинг ўзи­да маҳ­су­лот ай­ир­бо­шлаш ҳа­жми­ни 100,0 млн. АҚШ дол­ла­ри­га чиқа­риш, то­вар ай­ир­бо­шлаш но­мен­кла­ту­ра­си­ни кен­гай­ти­риш, қўш­ма кор­хо­на­лар со­ни­ни кў­пай­ти­риш (ҳо­зир­да 17 та қўш­ма кор­хо­на иш­ла­яп­ти) учун им­ко­ни­ят­лар бор­ли­ги­ни кўр­сат­моқ­да. Уму­ман, ўза­ро ҳам­кор­лик­нинг ҳо­зир­ги ҳо­ла­ти­ни та­лаб да­ра­жа­си­га кўта­риш мақ­са­ди­да ҳар ик­ки то­мон­да­ги мав­жуд са­лоҳи­ят­ни иш­га со­лиш ло­зим. Ай­ниқ­са, сав­до-иқти­со­дий, ин­ве­сти­ция ҳам­да ту­ризм соҳа­си­да­ги алоқа­лар­ни ри­вож­лан­ти­риш тенг ман­фа­ат­дор­лик­ка қа­ра­ти­л­ган му­но­са­бат­ла­ри­миз­нинг усту­вор йў­на­ли­ши бў­либ ту­рибди.

Ҳо­зир­да Ўз­бе­ки­стон кор­хо­на­ла­ри ен­гил ав­то­мо­бил­лар, қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги тех­ни­ка­ла­ри, элек­тро­тех­ни­ка, нефть, нефт-ки­мё, ка­бель маҳ­су­лот­ла­ри­ни Вьет­нам­га ет­ка­зиб бе­риш ҳа­жми­ни оши­риш им­ко­ни­я­ти­га эга. Ўз нав­ба­ти­да, у ер­дан Ўз­бе­ки­стон биз­не­си қи­зиқиш бил­ди­ра­ёт­ган рақо­бат­бар­дош маҳ­су­лот­лар­ни им­порт қи­либ кел­ти­риш мум­кин.

Му­зо­ка­ра­лар чоғи­да ба­лиқ­чи­лик, шо­ли­чи­лик, ипак­чи­лик, чой ва мурч етиш­ти­риш бо­рас­и­да­ги алоқа­лар­ни чуқур­ла­ш­ти­риш, бу­нинг учун вьет­нам­лик му­та­хас­сислар та­жри­ба­си­ни ўр­га­ниш мақ­сад­га му­во­фиқ­ли­ги таъ­кид­лан­ди. Бун­дан та­шқа­ри, таъ­лим соҳа­си­да, чу­нон­чи, та­ла­ба­лар ал­ма­шу­ви­ни йўл­га қўй­иш бўй­и­ча ше­ри­клик ик­ки то­мон ман­фа­ат­ла­ри­га мос ке­ли­ши эъ­ти­роф этил­ди.

Бил­ди­ри­л­ган бар­ча фикр-му­лоҳа­за­лар ва та­кли­флар умум­ла­ш­ти­ри­л­ган ҳол­да Сав­до-иқти­со­дий ва ил­мий-тех­ни­ка­вий ҳам­кор­лик бўй­и­ча Ўз­бе­ки­стон-вьетнам ҳу­ку­мат­ла­ра­ро ко­мис­си­я­си­нинг нав­бат­да­ги йиғи­ли­ши­га оид яку­ний ҳуж­жат им­зо­лан­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.