“МИКРОКРЕДИТБАНК”: аҳо­ли тад­бир­кор­ли­ги­га эъ­ти­бор ку­чай­моқ­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИСЛОҲОТ -

Бу­гун­ги кун­да мам­ла­ка­ти­м­из­да­ги ти­жо­рат бан­кла­ри то­мо­ни­дан халқ хў­жа­ли­ги­нинг бар­ча тар­моқла­ри, ху­су­сан, ки­чик биз­нес ҳам­да ху­су­сий тад­бир­кор­лик соҳа­си би­лан бир­га аҳо­ли тад­бир­кор­ли­ги­ни ҳам мо­ли­явий жиҳат­дан қўл­лаб-қув­ват­ла­ш­га алоҳи­да эъ­ти­бор қа­ра­ти­ляп­ти. Жум­ла­дан, “Микрокредитбанк” ак­ци­ядор­лик ти­жо­рат бан­ки­нинг жо­рий йил­нинг ўт­ган да­ври­да­ги фа­о­ли­я­ти­ни таҳ­лил қи­ла­ди­ган бўл­сак, бун­га яққол амин бў­лиш мум­кин. Давла­ти­миз ва қа­рор­ла­ри раҳ­ба­ри­нинг маз­кур мо­ли­явий ти­зим­га оид муас­са­са фар­мон фа­о­ли­я­ти­да ҳам ўзи­нинг иж­о­бий са­ма­ра­си­ни бе­ра­ёт­ган­ли­ги­ни рес­пуб­ли­ка­миз иқти­со­ди­ё­ти­да­ги ўз­га­ри­шлар ми­со­ли­да ўз ак­си­ни то­п­моқ­да.

Ай­ни пайт­да мо­ли­явий муа­са­са­са­нинг 86 та фи­ли­а­ли ва 75 та ми­ни­бан­ки рес­пуб­ли­ка­миз­нинг бар­ча мин­тақа­ла­ри­да­ги 1,2 млн­дан ор­тиқ (924 мин­г­дан ор­тиқ банк пла­стик кар­точ­ка­ла­ри эга­ла­ри) аҳо­ли ҳам­да тад­бир­кор­лик субъ­ек­ти­га банк хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш им­ко­ни­я­ти­ни бе­ряп­ти. Энг олис ҳу­д­уд­лар­да­ги фуқа­ро­лар­ни ҳам тў­лиқ за­мо­на­вий мо­ли­явий хиз­мат­лар би­лан қа­м­раб олиш учун бар­ча чо­ра-тад­бир­лар кўри­ляп­ти.

Агар жо­рий йил­нинг ўт­ган яр­ми­да ти­жо­рат бан­ки то­мо­ни­дан ажра­ти­л­ган кре­дит­лар миқ­до­ри­ни таҳ­лил қи­ла­ди­ган бўл­сак, бир қа­тор лой­иҳа­лар­нинг ама­ли­ёт­га тат­биқ эти­л­ган­ли­ги аён бўла­ди. Ўт­ган ол­ти ой мо­бай­ни­да жа­ми 955,7 млрд. сўм миқ­до­ри­да кре­дит ажра­ти­либ, ма­б­лағлар тур­ли соҳа­лар­га йў­нал­ти­рил­ди. Жум­ла­дан, ҳу­д­уд­лар­ни ижти­мо­ий-иқти­со­дий ри­вож­лан­ти­риш дастур­ла­ри­га ки­ри­ти­л­ган 237 та лой­иҳа­га 65,8 млрд. сўм, рес­пуб­ли­ка­миз Пре­зи­ден­ти­нинг 2017 йил 12 сен­тябр­да­ги “Аҳо­ли­нинг кам таъ­мин­лан­ган қат­лам­ла­ри­ни қўл­лаб-қув­ват­ла­ш­га банд­ли­ги­ни фуқа­ро­га тўғри­си­да”ги жа­ми таъ­мин­лаш 82,7 оид қа­ро­ри­га млрд. қў­шимча мақ­са­ди­да сўм, му­во­фиқ, шу­нин­г­дек, чо­ра-тад­бир­ла­ри 7 572 аҳо­ли на­фар давла­ти­миз “ҳу­нар­манд­чи­лик­ни раҳ­ба­ри­нинг яна­да 2017 ри­вож­лан­ти­риш йил 17 но­ябр­да­ги ва ҳу­нар­манд­лар­ни ҳар то­мон­ла­ма қўл­лаб-қув­ват­лаш чо­ра-тад­бир­ла­ри тўғри­си­да”ги фар­мо­ни­га му­во­фиқ, 4 252 на­фар ми­жоз­га 118,8 млрд.сўм кре­дит­лар ажра­тил­ди. Бун­дан та­шқа­ри, “ҳар бир ои­ла – тад­бир­кор” дасту­ри­га асо­сан, 1,2 млрд. сўм, тад­бир­кор аёл­лар­ни қўл­лаб-қув­ват­ла­ш­га 85,2 млрд. сўм, ка­сб-ҳу­нар кол­леж­ла­ри би­ти­рув­чи­ла­ри­га тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун 9,8 млрд. сўм, ои­ла­вий тад­бир­кор­лик­ни қўл­лаб-қув­ват­ла­ш­га 12,3 млрд. сўм, хиз­мат кўр­са­тиш ва сер­вис соҳа­си­ни ри­вож­лан­ти­риш учун 395,0 млрд. сўм, озиқ-овқат маҳ­су­лот­ла­ри тай­ёр­лаш­ни кў­пай­ти­риш ва ич­ки бо­зор­ни тўл­ди­риш учун 38,0 млрд. сўм, маҳал­лий но­озиқ-овқат ис­теъ­мол то­вар­ла­ри ишлаб чиқа­риш кен­гай­ти­ри­ли­ши­ни рағ­бат­лан­ти­риш учун 207,4 млрд. сўм кре­дит­лар бе­рил­ди. Халқа­ро мо­лия ин­сти­тут­ла­ри би­лан ҳам­кор­лик­ни кен­гай­ти­ри­ш­га ҳам алоҳи­да эъ­ти­бор қа­ра­ти­ляп­ти. Ав­ва­ло, банк то­мо­ни­дан хо­ри­жий кре­дит ли­ни­я­ла­ри орқа­ли тад­бир­кор­лик­ка мо­ли­явий кў­ма­кла­шиш, маз­кур йў­на­ли­ш­да­ги та­жри­ба­ни ўр­га­ниш тад­бир­ла­ри ўз са­ма­ра­си­ни бе­ра­ёт­ган­ли­ги­ни алоҳи­да таъ­кид­лаш ло­зим. Жум­ла­дан, бу­гун­ги кун­да Қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги­ни ри­вож­лан­ти­риш халқа­ро жа­мғар­ма (Ifad)нинг “Ўз­бе­ки­стон­да сут­ни қай­та ишлаш тар­моғи­да қў­ши­л­ган қий­мат ти­зи­ми­ни ри­вож­лан­ти­риш” лой­иҳа­си до­ира­си­да 3,3 млн. АҚШ дол­ла­ри миқ­до­ри­да­ги ма­б­лағлар­ни жалб қи­лиш бўй­и­ча шар­тно­ма им­зо­лан­ган бў­либ, ҳо­зир­ги кун­да лой­иҳа­нинг ўз­ла­ш­ти­ри­л­ган 1,2 млн. АҚШ миқ­до­ри­да­ги ма­б­лағла­ри ҳи­со­би­дан Қа­шқа­да­рё ва Жиз­зах ви­ло­ят­ла­ри­да­ги тад­бир­кор­лар­га кре­дит­лар йў­нал­ти­рил­ди. Жо­рий йил­да эса уш­бу ма­б­лағлар­нинг тў­лиқ ўз­ла­ш­ти­ри­ли­ши кўз­да ту­ти­л­ган.

Шу­нин­г­дек, Ху­су­сий сек­тор­ни ри­вож­лан­ти­риш ис­лом кор­по­ра­ци­я­си­нинг 12,0 млн. АҚШ дол­ла­ри миқ­до­ри­да­ги кре­дит ли­ни­я­си­нинг ик­кин­чи босқи­чи бўй­и­ча ке­ли­шув би­ти­ми им­зо­ла­ниб, рес­пуб­ли­ка­миз­нинг бар­ча ҳу­д­уд­ла­ри­да маз­кур ма­б­лағлар эва­зи­га кре­дит­лар ажра­тиш йўл­га қўй­ил­ди. Ай­ни пайт­га қа­дар уш­бу ин­ве­сти­ци­я­нинг 4 270 минг АҚШ дол­лар­ли қисми тў­лиқ ўз­ла­ш­ти­ри­л­ган, яна 3 066 минг АҚШ дол­ла­ри миқ­до­ри­да­ги лой­иҳа­лар бўй­и­ча ҳуж­жат­лар та­шаб­бу­скор­лар то­мо­ни­дан ша­кл­лан­ти­рил­моқ­да.

Шу би­лан бир­га, Тур­ки­я­нинг илғор та­жри­ба­си­ни банк ти­зи­ми­да жо­рий қи­лиш мақ­са­ди­да маз­кур давлат­нинг Ки­чик ва ўр­та биз­не­сни ри­вож­лан­ти­риш ва қўл­лаб-қув­ват­лаш де­пар­та­мен­ти (КОСГЕБ) би­лан ҳам­кор­лик ме­мо­ран­ду­ми им­зо­лан­ди.

Мо­ли­явий муас­са­са хо­дим­ла­ри­нинг ри­вож­лан­ган давлат­лар­да бў­либ, хо­риж та­жри­ба­си­ни ўр­га­на­ёт­ган­ли­ги ҳам са­ма­ра бер­моқ­да. Банк бо­шқа­ру­ви аъ­зо­ла­ри­дан ибо­рат де­ле­га­ция жо­рий йил­нинг 28 ап­ре­ли­да Ита­ли­я­нинг Фод­жиа шаҳри­да бў­либ ўт­ган қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги ва зоо­тех­ни­ка бўй­и­ча халқа­ро яр­мар­ка­да қат­на­шиб, чет мам­ла­кат­лар­да­ги маз­кур йў­на­ли­шлар­да тў­план­ган та­жри­ба тўғри­си­да ба­таф­сил маъ­лу­мот­лар­га эга бў­ли­ш­ди. Тад­бир­да қу­ён гў­ш­ти етиш­ти­риш учун ишлаб чиқа­риш­нинг ти­зим­ли ша­кли­ни яна­да ри­вож­лан­ти­риш, гў­шт ва мўйна­чи­лик­ка мо­сла­ш­ти­ри­л­ган зот­дор қу­ён­лар боқиш, гў­шт ва те­ри­ни қай­та ишлаб, тай­ёр маҳ­су­лот ҳо­ла­ти­га кел­ти­риш ҳам­да экс­порт қи­лиш­нинг ях­лит ти­зи­ми­ни жо­рий қи­лиш ма­са­ла­ла­ри муҳокама қилинди.

Шу бо­ис, Ита­ли­я­нинг маз­кур йў­на­ли­ш­да­ги та­жри­ба­си­ни ўр­га­ниш ва жо­рий қи­лиш мақ­са­ди­да жо­рий йил­нинг 2 ав­гу­сти­да Ита­лия қу­ён етиш­ти­рув­чи­лар уюш­ма­си ва Пья­чен­ца уни­вер­си­те­ти­нинг ге­не­ти­ка бўй­и­ча му­та­хас­сисла­ри иш­ти­ро­ки­да Бу­хо­ро шаҳри­да қу­ён­чи­лик соҳа­си­ни са­но­ат усу­ли­да ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча се­ми­нар таш­кил эти­ли­ши кўз­да ту­ти­л­ган.

Яқин­да пой­тах­ти­м­из­да­ги Мил­лий мат­бу­от мар­ка­зи­да “Микрокредитбанк” ак­ци­ядор­лик ти­жо­рат бан­ки то­мо­ни­дан “Халқ давлат идо­ра­ла­ри­га эмас, давлат идо­ра­ла­ри халқи­миз учун хиз­мат қи­ли­ши ке­рак!” мавзу­си­да уюш­ти­ри­л­ган мат­бу­от ан­жу­ма­ни­да юқо­ри­да­ги­лар ху­су­си­да сўз юри­ти­либ, му­та­сад­ди­лар ом­ма­вий ах­бо­рот во­си­та­ла­ри ва­кил­ла­ри­га мо­ли­явий муас­са­са то­мо­ни­дан амал­га оши­ри­ла­ёт­ган ишлар ху­су­си­да ах­бо­рот бе­ри­ш­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.