“Samarkand diller rieltor service” МЧЖ 2018 йил 30 ав­густ ку­ни со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАРАЁН - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

“Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy” АЖ бо­шқа­рув кен­га­ши йиғи­ли­ши­нинг 23.07.2018 йил­да­ги 7/9-ба­ён­но­ма­си ҳам­да “Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy” Аж­нинг 2018 йил 25.07.2018 йил­да­ги №1265-бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан: Аж­га қа­рашли, Кат­тақўрғон шаҳар Давла­то­бод кў­ча­си, 121-уй­да жой­ла­ш­ган, Ма­да­ни­ят са­ройи би­но­си­нинг қу­ри­лиш ости май­до­ни 2018,35 кв.метр, фой­да­ли (ич­ки) май­до­ни 1942,16 кв.метр, Бо­шланғич баҳо­си – 311 577 000 сўм. Объ­ект би­лан со­тув­чи ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш рас­мий иш кун­ла­ри 9.00 дан 18.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш сав­до бо­шла­ни­ши­га бир кун қолган­да тўх­та­ти­ла­ди. Юқо­ри­да­ги мулк 2018 йил 30 ав­густ ку­ни аук­ци­он сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до 2018 йил 6 сен­тябрь ва 13 сен­тябрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си “Samarkand diller rieltor service” Мчж­нинг “Ка­пи­тал­банк” АТБ Са­марқанд фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 20208000900574382001, МФО 01061, СТИР 303746604, ОКОНХ 83200.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ўт­ган кун­дан бо­шлаб 5 (беш) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш юкла­ти­ла­ди.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Са­марқанд шаҳри, Мир­зо Улуғ­бек кў­ча­си, 91-“а” уй би­но­си тел.: (0-366) 234-36-50. Ли­цен­зия: RR-0246.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.