“Yuksak brok invest” МЧЖ сиз­лар­ни очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Ўз­бе­ки­стан Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си На­ман­ган ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 20 июл­да­ги 108/ас-ер буй­руғи­га асо­сан фуқа­ро­лар­га як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун сатҳи 0.04 га.дан ибо­рат бўл­ган ер участ­ка­ла­ри­ни ме­рос қи­либ қол­ди­риш шар­ти би­лан, умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш буй­и­ча Чуст ту­ма­ни, Кар­ки­дон ШФЙ, Лай­ла­куя МФЙ, Кар­ки­дон мас­си­ви 443, 444, 445, 446-кон­ту­ри­дан 1 дан 175 га­ча жа­ми: 175 та ер ажра­ти­л­ган, сатҳи 400 кв.м.дан ибо­рат, бо­шланғич баҳо­си – 200 000 сўм­дан, за­ка­лат пу­ли 100 000 сўм­дан очиқ аук­ци­он сав­до­га қўй­ил­моқ­да:

Аук­ци­он 2018 йил 28 ав­густ ку­ни со­ат 15.00 да ўт­ка­зи­ла­ди, 28 ав­густ ку­ни со­тил­ма­ган ер май­до­ни та­к­ро­рий сав­до 7, 17, 28 сен­тябрь кун­ла­ри со­ат 15.00 да бў­либ ўта­ди. Бу­юрт­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (12.00 дан 13.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­ни 26.08.2018 йил со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­га қат­на­шув­чи фуқа­ро­лар­дан мулк­нинг со­тиб олиш баҳо­си­дан та­шқа­ри сав­до таш­ки­лот­чи­сис “Yuksak brok invest”га энг кам иш ҳақи­нинг уч ба­ро­ба­ри, яъ­ни 552900 сўм миқ­до­ри­да ко­мис­си­он йиғим во­си­та­чи­лик ҳақи “Ипо­те­ка-банк” АТИБ На­ман­ган бў­ли­ми МФО 00223, СТИР 302102994, ҳ/р: 2260 4000 9049 3690 3001 га тўла­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув­ни им­зо­ла­ган­дан сўнг за­ка­лат пу­ли­ни “Yuksak brok invest” АТИБ “Ипо­те­ка-банк” На­ман­ган бў­ли­ми, МФО 00223, СТИР 302102994, ҳ/р: 2260 4000 9049 3690 3001 га тўлашла­ри шарт.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ер­га бўл­ган ҳуқуқ­ни та­сар­руф қи­лиш шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди. Тўлан­ган за­ка­лат миқ­до­ри со­тиб олиш тў­ло­ви миқ­до­ри­нинг 15 фо­изи­дан кам бў­либ қолган тақ­дир­да, етиш­ма­ёт­ган миқ­до­ри­ни шар­тно­ма ту­зи­л­гун­га қа­дар тўлаб бе­риш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га тақ­дим эта­ди­лар: –Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­си – пас­пор­ти нус­ха­си; – за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си;

– ко­мис­си­он йиғим во­си­та­чи­лик пу­ли­ни тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: На­ман­ган шаҳри, 5-“а” ки­чик ноҳия, 41-“а” уй ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: На­ман­ган шаҳри, 5-“а” ки­чик ноҳия, 49-ўр­та мак­таб маж­лислар за­ли, тел.: (93) 916-15-66, (90) 215-45-51 www.ybi.uz. Ли­цен­зия: RR-0053.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.