Диққат! Диққат! Диққат! Бар­ча юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар, шу жум­ла­дан, чет эл ин­ве­стор­ла­ри диққа­ти­га! Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си­нинг Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си Ўз­бек

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Т/р Ба­лан­сда сақ­лов­чи ва объ­ект­нинг но­ми Тан­лов сав­до­ла­ри­га қуй­и­да­ги давлат ак­тивла­ри қўй­и­ла­ди: Жой­ла­ш­ган ман­зи­ли 1 Ар­на­сой ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги­га қа­рашли “Ор­зу” чой­хо­на­си би­но ва ин­шо­от­ла­ри Ар­на­сой ту­ма­ни, Ғо­ли­б­лар қўрғо­ни 2 Ар­на­сой ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги­га қа­рашли бўш тур­ган қиш­ки ма­да­ни­ят са­ройи Ар­на­сой ту­ма­ни, “За­раф­шон” ҚФЙ 3 Ар­на­сой ту­ма­ни ма­да­ни­ят бў­ли­ми­га қа­рашли бўш тур­ган клуб би­но­си Ар­на­сой ту­ма­ни, “Чўлқу­вар” ҚФЙ 4 11-мак­та­б­га қа­рашли бўш тур­ган мак­таб би­но­си Дўст­лик ту­ма­ни, Қаҳра­мон ҚФЙ 5 Дўст­лик ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги­га қа­рашли озиқ-овқат сав­до дўко­ни би­но­си Дўст­лик ту­ма­ни, Са­ри­те­па ҚФЙ 6 Дўст­лик ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги­га қа­рашли бўш тур­ган поч­та би­но­си Дўст­лик ту­ма­ни, Ол­тин во­дий ҚФЙ 7 Дўст­лик ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги­га қа­рашли бўш тур­ган эс­ки юқум­ли ка­сал­ли­клар бў­ли­ми би­но­си Дўст­лик ту­ма­ни, Дўст­лик шаҳри, Ибн Си­но кў­ча­си 8 Фо­риш ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си­га қа­рашли Уч­ма ҚВП би­но­си* Фо­риш ту­ма­ни, Уч­ма қи­ш­лоғи 9 Фо­риш ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си­га қа­рашли Ми­хин ҚВП би­но­си* Фо­риш ту­ма­ни, Ми­хин қи­ш­лоғи 10 Ша­роф Ра­ши­дов ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си­га қа­рашли ла­бо­ра­то­рия би­но­си Ша­роф Ра­ши­дов ту­ма­ни, Ту­ёқ­ли МФЙ

* маз­кур объ­ект тиб­би­ёт йў­на­ли­ши­да лой­иҳа­ни амал­га оши­риш шар­ти рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат­нинг би­лан со­ти­ла­ди. нус­ха­си­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да;

Уш­бу объ­ект­лар тан­лов сав­до­га қўй­и­л­ган­дан сўнг, 6 ой муд­дат­да со­тил­ма­са, – ик­ки нус­хада­ги муҳр­лан­ган кон­верт­га со­лин­ган тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­га объ­ект­нинг ми­ни­мал тан­лов шар­ти қай­та кўриб чиқи­ла­ди. му­во­фиқ ту­зи­л­ган тан­лов та­кли­фи, ун­да қуй­и­да­ги­лар бў­ли­ши ке­рак: Тан­лов ўт­ка­зиш муд­да­ти – 2018 йил 28 ав­густ. – биз­нес-ре­жа­ни ба­жа­риш, ас­боб-уску­на­лар ет­ка­зиб бе­риш (на­за­рда Тан­ло­в­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор ёки унинг ва­ко­лат­ли ва­ки­ли шах­сан ту­ти­л­ган бўл­са) муд­дат­ла­ри, ишлаб чиқа­риш ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган маҳ­су­лот ёки поч­та орқа­ли ҳу­д­у­дий тан­лов ко­мис­си­я­си­нинг иш­чи ор­га­ни­га тур­ла­ри ёхуд кўр­са­ти­ла­ди­ган хиз­мат­лар рўй­ха­ти ва улар­нинг рақо­бат­бар­дош­ли­ли­ги, тан­лов тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­да тан­ло­в­да қат­на­шиш хом ашё, ишлаб чиқа­риш са­ма­ра­дор­ли­ги­ни оши­риш, учун қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да ик­ки нус­хада бу­юрт­ма­но­ма­ни мав­жуд ас­боб-уску­на­лар­дан ва ишлаб чиқа­риш май­дон­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш тақ­дим эта­ди: тад­бир­ла­ри, ку­ти­ла­ёт­ган иқти­со­дий са­ма­ра кўр­са­ти­л­ган биз­нес-ре­жа, – тан­ло­в­да қат­на­шиш ис­та­ги бил­ди­ри­л­ган ари­за; шу жум­ла­дан, инвестиция ки­ри­тиш ре­жа­си; – но­давлат юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги – инвестиция маж­бу­ри­ят­ла­ри­нинг та­клиф эти­л­а­ёт­ган сум­ма­си, ин­ве­сти­ци­явий тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри­нинг нус­ха­си ва ижти­мо­ий маж­бу­ри­ят­лар­нинг ту­ри, муд­да­ти ва улар­ни ба­жа­риш, ҳам­да ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг тан­ло­в­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да шу жум­ла­дан, давлат мул­ки объ­ек­ти­ни мо­ли­явий-иқти­со­дий соғ­лом­ла­ш­ти­риш бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни ёки унинг ҳу­д­у­ди­дан хў­жа­лик жиҳа­ти­дан фой­да­ла­ниш шар­тла­ри; та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат­нинг нус­ха­си­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да; – та­ла­б­гор­нинг мо­ли­явий жиҳат­дан тў­лов­га қо­дир­ли­ги­ни ва (ёки)

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт нус­ха­си, тан­ло­в­да ва­ко­лат­ли ва­кил те­ги­шли тар­моқ­да ил­га­ри амал­га оши­ри­л­ган инвестиция лой­иҳа­ла­ри­ни қат­на­ш­ган­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат­лар.

Тан­лов шар­тла­ри Инвестиция маж­бу­ри­я­ти­нинг Инвестиция маж­бу­ри­я­ти­ни Яра­ти­ла­ди­ган иш ми­ни­мал ба­жа­риш ўрин­ла­ри ми­ни­мал қий­ма­ти (млн. сўм) муд­да­ти (йил) миқ­до­ри (ки­ши) 150,0 1,5 12 1000,0 1,5 20 650,0 1 15 800,0 2 15 100,0 1 5 250,0 1,5 10 400,0 2 6 100,0 1 7 150,0 1 7 500,0 1,5 6 Тақ­дим эти­л­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг муҳри ва им­зо­си би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Тан­лов ғо­ли­би­га ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си им­зо­лан­ган кун­дан бо­шлаб, 30 кун муд­дат­да баҳо­лаш хиз­мат ҳақи ха­ра­жат­ла­ри тан­лов ғо­ли­би ма­б­лағи ҳи­со­би­га қо­план­ган ҳол­да, со­тиб олган объ­ект­нинг баҳо­лаш ҳи­со­бо­ти­ни со­тув­чи­га тақ­дим қи­лиш маж­бу­ри­я­ти юкла­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар­нинг та­кли­фла­ри бил­ди­ри­л­ган кон­верт­ла­ри 2018 йил 28 ав­густ ку­ни, со­ат 11.00 да Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги би­но­си­да очи­ла­ди.

Тан­лов та­кли­фла­ри­ни қа­бул қи­лиш тан­лов ўт­ка­зи­ла­ди­ган кун­дан 2 иш ку­ни ол­дин тўх­та­ти­ла­ди.

Тан­лов сав­до­си уш­бу кун бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2018 йил­нинг 17 ав­густ, 13, 28 сен­тябрь, 16 ок­тябрь, 1, 16 но­ябрь кун­ла­ри ўт­ка­зи­ла­ди.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: 63-уй. Маъ­лу­мот учун те­ле­фон­лар: (0-372) 226-25-04, 226-39-31. факс: (0-372) 226-57-85. Ин­тер­нет тар­моғи­да­ги веб-сайт: www.gkk.uz. Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов кў­ча­си,

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.