“Best realtor” МЧЖ фарғо­на мин­тақа­вий фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аук­ци­он сав­до­га “Ўз­нефт­маҳ­су­лот” “Фарғо­на нефт­ни қай­та ишлаш за­во­ди” Мчж­нинг 13.06.2018 йил кун­ги 03/123-рақам­ли ха­ти­га асо­сан, кор­хо­на ба­лан­си­да­ги қуй­и­да­ги кўч­мас мулк­лар та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да:

1. Фарғо­на ви­ло­я­ти, Фарғо­на шаҳри, Беш­бо­ла ҚФЙ, Ўз­бе­ки­стон кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган қўриқ­чи ва элек­три­клар би­но-ин­шо­от­ла­ри. Бо­шланғич баҳо­си – 559 562 875 сўм.

2. Фарғо­на ви­ло­я­ти, Ол­ти­а­риқ ту­ма­ни, Тинч­лик ШФЙ, Али­шер На­во­ий МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган ётоқ­хо­на (об­ще­жи­тие на 100 мест) би­но-ин­шо­от­ла­ри. Бо­шланғич баҳо­си – 961 587 395 сўм.

3. На­ман­ган ви­ло­я­ти, Поп ту­ма­ни, М.тош­ма­тов ҚФЙ, Гул­баҳор қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган ав­то­мо­бил­лар­га су­юл­ти­ри­л­ган газ қуй­иш шо­хоб­ча­си би­но-ин­шо­от­ла­ри. Бо­шланғич баҳо­си –1 067 125 492 сўм.

4. Фарғо­на ви­ло­я­ти, Қу­ва­сой шаҳри, Па­ка­на МФЙ, Па­ка­на қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган чо­рва­чи­лик фер­ма­си би­но-ин­шо­от­ла­ри. Бо­шланғич баҳо­си – 1 376 288 022 сўм.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 5 сен­тябрь ку­ни со­ат 14.00 да бў­либ ўта­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 3 сен­тябрь со­ат 17.00.

Та­ла­б­гор­лар диққа­ти­га! Юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган кўч­мас мулк 2018 йил 5 сен­тябрь кун­ги аук­ци­он сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 12, 19 сен­тябрь кун­ла­ри бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий сав­до­га ари­за­лар қа­бул қи­лиш аук­ци­он сав­до­дан бир кун ол­дин тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до­га қат­на­шиш учун ари­за би­лан бир­га­лик­да қуй­и­да­ги­лар тақ­дим эти­л­а­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг сав­до­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, сав­до­да тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– аук­ци­он тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Сав­до ғо­ли­би­га аук­ци­он ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си “Best realtor” МЧЖ Фарғо­на мин­тақа­вий фи­ли­а­ли­нинг “Траст­банк” Фарғо­на фи­ли­а­ли­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 3004 3360 1012. МФО 01123, СТИР 303179580.

Сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Фарғо­на шаҳри, Соҳи­бқи­рон Те­мур кў­ча­си, 45-уй, 3-қа­ват, 6-хо­на. Те­ле­фон: (+99895) 402-54-75. www.emulk.uz. best.fergana@mail.ru. Ли­цен­зия: RR-0225. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.