ЧАБ «Траст­банк»

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

при­об­ре­тёт спе­ци­аль­ное бан­ков­ское обо­ру­до­ва­ние (де­тек­тор ва­лют, ва­ку­ум­ный упа­ков­щик де­нег, счет­но-де­неж­ная ма­ши­на). Ком­мер­че­ские пред­ло­же­ния при­ни­ма­ют­ся до 31.07.2018 г. Тел.: 244-34-72, факс: 239-36-24.

Тош­кент шаҳри, Шай­хо­ноҳур ту­ма­ни, Са­марқанд Дар­во­за кў­ча­си, про­езд Жиз­зах 25-“а” уй эга­си Қо­си­мо­ва Мам­ла­кат но­ми­га ту­ман БТИСИ то­мо­ни­дан бе­ри­л­ган уй план ка­дастр­ла­ри йўқолган­ли­ги са­ба­б­ли бе­кор қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.