“Prime realty” Мчж­нинг аук­ци­он сав­до­ла­ри­га марҳа­мат!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2018 йил 28 ав­густ ку­ни со­ат 15.00 да мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич оши­риш тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га қуй­и­да­ги да­рахт­лар ва улар­га бўл­ган ҳуқуқлар қўй­ил­моқ­да: “Sobirjon Xadichaxon Agro” фер­мер хў­жа­ли­ги қа­рашли бо­шланғич баҳо­си 7 730 000 сўм бўл­ган Тош­кент ви­ло­я­ти, Зан­гио­та ту­ма­ни, Тур­ки­стон қи­ш­лоғи, А.ик­ро­мов мас­си­ви ҳу­д­у­ди бўй­и­ча 2,80 га. ер май­до­ни участ­ка­си­да жой­ла­ш­ган 780 туп ол­хўри да­рахт­ла­ри ва улар­га бўл­ган ҳуқуқлар. “Orzu Mirishkor Agro” фер­мер хў­жа­ли­ги қа­рашли бо­шланғич баҳо­си 4 461 000 сўм бўл­ган Тош­кент ви­ло­я­ти, Зан­гио­та ту­ма­ни, Тур­ки­стон қи­ш­лоғи, Ит­ти­фоқ мас­си­ви ҳу­д­у­ди бўй­и­ча 1,42 га. ер май­до­ни участ­ка­си­да жой­ла­ш­ган 450 туп ол­хўри да­рахт­ла­ри ва улар­га бўл­ган ҳуқуқлар. “Mirishkor Ochilov Agro” фер­мер хў­жа­ли­ги қа­рашли бо­шланғич баҳо­си 8 313 000 сўм бўл­ган Тош­кент ви­ло­я­ти, Зан­гио­та ту­ма­ни, Тур­ки­стон қи­ш­лоғи, Ит­ти­фоқ мас­си­ви ҳу­д­у­ди бўй­и­ча 5,60 га. ер май­до­ни участ­ка­си­да жой­ла­ш­ган 160 туп ги­лос да­рахт­ла­ри, 688 туп ол­хўри да­рахт­ла­ри ҳам­да 625 туп ол­ма да­рахт­ла­ри ва улар­га бўл­ган ҳуқуқлар. Маз­кур мулк­лар со­тил­май қолган тақ­дир­да та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­ла­ри ҳар ҳаф­та­нинг се­шан­ба кун­ла­ри юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган со­ат­лар­да ўт­ка­зи­ла­ди. Аук­ци­он сав­до Тош­кент ви­ло­я­ти, Зан­гио­та ту­ма­ни, Эшон­гу­зар қўрғо­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 23-уй, ту­ман ҳо­ким­ли­ги­нинг би­но­си­да ўт­ка­зи­ла­ди. Аук­ци­он сав­до ғо­ли­би сав­до ўт­ган кун­дан бо­шлаб 10 (ўн) кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зи­ши ва мулк­нинг со­тиб олиш баҳо­си­дан та­шқа­ри сав­до таш­ки­лот­чи­си­га мулк со­тув нарх­и­нинг 5 (беш) фо­из ко­мис­си­он йиғим тўла­ни­ши ло­зим. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди ва аук­ци­он сав­до­дан бир кун ол­дин со­ат 15.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­да­ги та­ла­б­гор­лар ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан объ­ект бо­шланғич ба­хо­си­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги тў­лов­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг “INFINBANK” Атбда­ги МФО 01041, СТИР 304844964, 20208000700765990001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ва қуй­и­да кўр­са­ти­л­ган ҳуж­жат­лар­ни топ­ши­ри­шла­ри ке­рак:

– аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун юри­дик шах­слар­дан давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са, ўр­на­ти­л­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма ва унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат ило­ва қи­лин­ган ҳол­да;

– жис­мо­ний шах­слар­дан пас­порт нус­ха­си, за­ка­лат пу­ли тўла­ган­ли­ги ҳақи­да тў­лов ҳуж­жа­ти. ҳар бир мулк учун қў­шимча хиз­мат­лар кўр­са­тиш учун энг кам ой­лик иш ҳақи­нинг 2 ба­ро­ба­ри миқ­до­ри­да тў­лов оли­на­ди.

Ман­зил: Тош­кент шаҳри, Мир­зо Улуғ­бек ту­ма­ни, ҳа­мид Олим­жон кў­ча­си, 13-а уй. Тел.: (0-599) 858-01-12, e-mail: info@primerealty.uz, www. primerealty.uz. Ли­цен­зия: RR-0285. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.