“Invest ko‘chmas mulk savdo” МЧЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган та­к­ро­рий очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

1. Сав­до­га Қўқон ту­ман­ла­ра­ро иқти­со­дий су­ди­нинг 29.03.2018 йил кун­ги 4-1502-1801/678-рақам­ли ҳал қи­лув қа­ро­ри­га, “Қўқон қу­ри­лиш биз­нес” МЧЖ Суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си­нинг 20.07.2018 йил кун­ги 40-рақам­ли бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан Фарғо­на ви­ло­я­ти, Қўқон шаҳри, 1-Дав­рон­бек МФЙ, Шоҳруҳо­бод кў­ча­си, 47-уй­да жой­ла­ш­ган 4 хо­на­ли уму­мий фой­да­ли май­до­ни 103,51 кв.м.дан ибо­рат 30-хо­на­дон ҳам­да 3 та ер тў­ла би­но-ин­шо­от­ла­ри мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 576 233 856 сўм. Аук­ци­он сав­до 2018 йил 29 ав­густ ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Сав­до­га қўй­и­л­ган мулк ва ун­га те­ги­шли ҳуж­жат­лар би­лан суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 18.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 27 ав­густ со­ат 18.00.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни тў­лов ҳуж­жа­ти­да сав­до объ­ек­ти­нинг но­ми ва ман­зи­ли­ни кўр­сат­ган ҳол­да сав­до таш­ки­лот­чи­сис “Invest ko‘chmas mulk savdo” Мчж­нинг “Траст­банк” Фарғо­на ви­ло­ят фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ло­зим: 22604000300499077001, МФО 01123, СТИР 303445495, сав­до на­ти­жа­си­га кў­ра ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш ва у бўй­и­ча тў­ло­влар­ни амал­га оши­риш муд­да­ти суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си то­мо­ни­дан бел­ги­ла­на­ди.

Сав­до­лар бў­либ ўта­ди­ган ва ари­за­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Фарғо­на ви­ло­я­ти, Фарғо­на шаҳри, Фа­ро­бий кў­ча­си, 1-уй. Мўл­жал: “Азия” меҳ­мон­хо­на­си. Тел.: (+99898) 276-18-88. Рас­мий веб-сайт: www.ikms.uz. Ли­цен­зия: RR-0238. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.