“O‘zqishloqelektrqurilish” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ак­ци­ядор­ла­ри диққа­ти­га!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

“O`zqishloqelektrqurilish” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши 2018 йил 6 ав­густ ку­ни (ҳаф­та­нинг ду­шан­ба ку­ни) со­ат 10.00 да Са­марқанд шаҳри, Бу­юк ипак йў­ли кў­ча­си, 7-уй ман­зи­ли бўй­и­ча жой­ла­ш­ган “O`zqishloqelektrqurilish” aksiyadorlik jamiyati маъ­му­рий би­но­си маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да маъ­лум қи­ла­ди.

Уму­мий йиғи­лиш кун тар­ти­би: 1. Жа­ми­ят­нинг таш­ки­лий ту­зил­ма­си­ни та­с­диқлаш.

2. Жа­ми­ят­нинг ян­ги таҳри­рда­ги Уста­ви­ни та­с­диқлаш.

Жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши­да иш­ти­рок этиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган ак­ци­ядор­лар­нинг рўй­ха­ти­ни ту­зиш учун 2018 йил 31 июль ҳо­ла­ти­га ва уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да ха­бар қи­лиш учун 2018 йил 23 июль ҳо­ла­ти­га ак­ци­ядор­лар ре­ест­ри ша­кл­лан­ти­ри­ла­ди.

Ак­ци­ядор­лар­га тақ­дим эти­л­а­ди­ган ах­бо­рот (ма­те­ри­ал)лар би­лан жа­ми­ят би­но­си­да та­ни­шиб чиқи­шла­ри мум­кин.

Ак­ци­ядор­лар­ни рўй­хат­га олиш 2018 йил 23 июль ку­ни со­ат 9.00 дан 10.00 га қа­дар да­вом эта­ди.

Йиғи­ли­ш­га ак­ци­ядор­лар шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат­лар би­лан, ва­кил­лар ишонч­но­ма би­лан ке­ли­шла­ри сўра­ла­ди.

Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон: (0-366) 222-09-92.

Жа­ми­ят­нинг элек­трон поч­та ман­зи­ли: uzkek@ inbox.uz (0-366) 222-09-79, Жа­ми­ят ку­за­тув кен­га­ши.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.