“Jizzax rieltor servis” МЧЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 20 июл­да­ги140 и/ч-буй­руғи ҳам­да Ар­на­сой ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 29 июн­да­ги 912-қа­ро­ри­га асо­сан ҳар би­ри­нинг юза­си 0.04 га як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш ва ҳар би­ри­нинг юза­си 0.02 га деҳқон хў­жа­ли­ги­ни юри­тиш бўй­и­ча очиқ аук­ци­он сав­до­га қуй­и­да­ги:

1. Ар­на­сой ту­ма­ни, Бо­бур МФЙ ҳу­д­у­ди­дан 1-сон­дан 5-сон­га­ча жа­ми 5 та бир­лик, ҳар би­ри­нинг юза­си 600 кв.метр участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си – 69384 сўм.

Уш­бу ер май­дон­ла­ри очиқ аук­ци­он сав­до­га қўй­ил­моқ­да. Юқо­ри­да­ги ер май­дон­ла­ри учун очиқ аук­ци­он сав­до 2018 йил 28 ав­густ ку­ни со­ат 11.00 да Жиз­зах ви­ло­я­ти, Жиз­зах шаҳри, Қ.имо­мов кў­ча­си, 1-уй ман­зи­ли­да бў­либ ўта­ди (Мўл­жал: “Ку­раш са­ройи” би­но­си). Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 24 ав­густ ку­ни со­ат 18.00.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, ер участ­ка­ла­ри бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пул ма­б­лағла­ри­ни “Jizzax rieltor servis” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­да­ги қўй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўла­на­ди: 20208000104968210001, МФО 00122, СТИР 302261236.

Юқо­ри­да­ги ер участ­ка­ла­ри 2018 йил 28 ав­густ ку­ни аук­ци­он сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до 2018 йил 14 сен­тябрь, 1 ок­тябрь ва 18 ок­тябрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до на­ти­жа­ла­ри­га кў­ра ғо­либ чиққан иш­ти­рок­чи­га 20 кун ичи­да со­тув­чи (Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си) би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си рас­мий­ла­ш­ти­риш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­ни ўт­ка­зи­ли­ши ва аук­ци­он ҳуж­жат­ла­ри­ни тўл­ди­риш би­лан боғ­лиқ бўл­ган бар­ча ма­са­ла­лар бўй­и­ча му­ро­жа­ат учун ман­зил: Жиз­зах шаҳри, Бо­бур маҳал­ла­си, Қ.имо­мов кў­ча­си 1-уй, Ку­раш са­рой би­но­си. Тел./(факс): (+998 72) 222-44-01, элек­трон поч­та ман­зил: jizzaxrieltor@mail.ru. Ли­цен­зия: RR-0123. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.