КОР­ХО­НА­ЛАР ВА ТАШ­КИ­ЛОТ­ЛАР ДИҚҚА­ТИ­ГА! “Қи­ш­лоққу­ри­лиш­банк” АТБ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Тан­ло­в­да дасту­рий маҳ­су­лот­лар­ни ет­ка­зиб бе­риш та­жри­ба­си­га эга бўл­ган маҳал­лий ва хо­ри­жий фир­ма­лар, таш­ки­лот­лар иш­ти­рок эти­шла­ри мум­кин.

1. Тан­лов ко­мис­си­я­си­нинг иш­чи ор­га­ни но­ми ва ман­зи­ли: “Қи­ш­лоққу­ри­лиш­банк” АТБ Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри де­пар­та­мен­ти, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си, 100011, Тош­кент шаҳри, Али­шер На­во­ий кў­ча­си, 18-а уй, тел.: (+998 71) 150-72-55, 150-93-39. Ма­съул шахс: Шер­зод Сул­то­нов.

2. Тех­ник та­ла­б­лар ва тан­лов шар­тла­ри маъ­лу­мот­ла­ри “Қи­ш­лоққу­ри­лиш­банк” АТБ веб-сай­ти­нинг http://qishloqqurilishbank.uz/uz/tenders/ ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган.

3. Тан­лов та­кли­фла­ри­ни қа­бул қи­лиш муд­да­ти – 2018 йил 6 ав­густ со­ат 13.00 га­ча.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.