“Respublika mulk markazi” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Аук­ци­он сав­до­га “Aг­ре­гат за­во­ди” Аж­га те­ги­шли, Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Уста Ши­рин кў­ча­си, 117-уй ман­зи­ли­да сақла­на­ёт­ган қуй­и­да­ги ас­боб-уску­на­лар қўй­ил­моқ­да. 1.“Гай­ка щит­ка 69” 59-до­на 1998 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 15 798 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 931 551 сўм. 2. “Жгут с вил­кой разъ­ема” 5-до­на 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 41 778 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 208 890 сўм. 3. “К-т ди­а­гност. пе­ре­нос­ной КИ-1292Ф” 5-до­на 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 380 705 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 903 525 сўм. 4. “К-т ди­а­гност. пе­ре­нос­ной КИ-1292Ф” 227-до­на 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 317 254 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 72 016 658 сўм. 5. “К-т з/ч к ко­сил­ке GDM100” 1-до­на 2000 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, бо­шланғич баҳо­си – 931 073 сўм.6. “К-т про­кла­док к дви­га­те­лю Д-144” 963-до­на 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 7 162 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 6 897 006 сўм. 7. “Крон­штейн КИР1,5” 670-до­на 2000 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 5 968 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 3 998 560 сўм. 8. “Ла­па 90х90” 35 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 8 355 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 292 425 сўм. 9. “Ма­шин­ка за­ти­роч­ная СО86А” 103 до­на, 1999 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –149 368 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 15 384 904 сўм. 10.“Нож К-94” 409 до­на, 2001 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –3 183 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 301 847 сўм. 11.“Предо­хра­ни­тель ПК УЗ.16А” 428 до­на, 1998 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –13 528 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 5 789 984 сўм. 12. “Предо­хра­ни­тель ПН2 630 А” 75 до­на, 1998 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 19 231 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 442 325 сўм. 13. “Предо­хра­ни­тель ПР-2У4.500-60А” 1455 до­на, 1998 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –7 957 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 19 534 435 сўм. 14. “Предо­хра­ни­тель ПР-2У4.60-100А-220” 235 до­на, 1998 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –7 957 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 869 895 сўм. 15. “Предо­хра­ни­тель ПР-2У4.200А” 94 до­на, 1998 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –11 936 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 121 984 сўм. 16. “Про­клад­ка МТЗ-80” 1000 до­на, 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 6 047 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 6 047 000 сўм. 17. “Про­клад­ка МТЗ-80” 3084 до­на, 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 4 973 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 15 336 732 сўм. 19. “Раз­ряд­чик РТФ 10-05/5 УХА” 600 до­на, 1998 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 33 157 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 19 894 200 сўм. 20. “Ре­дук­тор 1ЬЦ2С 100-142” 14 до­на, 1998 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 457 578 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 6 406 092 сўм. 21.“Труб­ка по­да­чи” 614 до­на, 1997 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 21 168 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 12 997 152 сўм. 22. “Труб­ка фор­сун­ки” 634 до­на, 1997 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 21 168 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 13 420 512 сўм. 23. “Фильтр топ­лив­ный А-01” 2000 до­на, 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг

OOO «Musaevdavr» (ИНН 200812828), за­ре­ги­стри­ро­ван­ное от­де­лом го­су­дар­ствен­ной ре­ги­стра­ции субъ­ек­тов пред­при­ни­ма­тель­ства хоки­ми­я­та Ми­ра­бад­ско­го рай­о­на г. Таш­кен­та 28.07.2015 го­да за ре­ест­ро­вым №001283-03, рас­по­ло­жен­ное по ад­ре­су: г. Таш­кент, Ми­ра­бад­ский рай­он, ул. 2-тор Эс­ки От­чо­пар, дом 2, лик­ви­ди­ру­ет­ся (ре­ше­ние учре­ди­те­ля №11 от 26.07.2018 го­да). Пре­тен­зии при­ни­ма­ют­ся в те­че­ние двух ме­ся­цев по те­ле­фо­ну +99890 805-33-33.

Уте­рян­ный ка­даст­ро­вый до­ку­мент на квар­ти­ру, рас­по­ло­жен­ную по ад­ре­су: г. Таш­кент, Сер­ге­лий­ский рай­он, Сер­ге­лий 2-й мас­сив, Се­вер-за­пад Г-40, дом №3, квар­ти­ра №50, вы­дан­ный 06.03.2009 го­да БТИ Сер­ге­лий­ско­го рай­о­на го­ро­да Таш­кен­та на имя Да­да­ход­жа­е­вой Ша­ра­пат, счи­тать недей­стви­тель­ным.

Сер­ге­ли ту­ма­ни Давлат со­лиқ ин­спек­ци­я­си то­мо­ни­дан 15.05.2018 йил­да Бек­бо­е­ва Ази­за Са­фар­то­шев­на СТИР: 595270630 но­ми­га бе­ри­л­ган № 1382 рақам­ли ён­лан­ган хо­дим­ни ҳи­соб­га қўй­иш кар­точ­ка­си йўқолган­ли­ги са­ба­б­ли бе­кор қи­ли­на­ди. “Kunsulu-bonu” ху­су­сий фир­ма­си (СТИР 203866759) “Kunsulubonu” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­га ай­лан­ти­ри­ла­ди ҳам­да бар­ча бо­шланғич баҳо­си – 3 978 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 7 956 000 сўм. 24. “Фильтр топ­лив­ный А-01” 9942 до­на, 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –3 978 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 39 549 276 сўм. 25. “Фильтр топ­лив­ный ДТ-75” 3000 до­на, 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –3 978 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 11 934 000 сўм. 26.“Фильтр топ­лив­ный ДТ75” 22978 до­на, 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 3 978 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 91 406 484 сўм. 27. “Хо­мут ди­ам. 64 мм” 2600 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 263 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 3 283 800 сўм. 28. “Хо­мут 2” 4339 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 193 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 5 176 427 сўм. 29. “Хо­мут 1 1/2” 3600 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 862 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 3 103 200 сўм. 30 “Хо­мут 1 1/4” 360 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –862 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 310 320 сўм. 31. “Хо­мут ди­ам. 44” 2794 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 923 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 5 372 862 сўм. 32.“Хо­мут ди­ам. 51” 4123 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 657 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 6 831 811 сўм. 33. “Хо­мут ди­ам. 64 мм” 1491 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 2 307 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 3 439 737 сўм. 33.“Хо­мут ди­ам. 64мм” 3976 до­на, 2003 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 2 917 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 11 597 992 сўм. 34. “Ше­вер т 2,0” 3 до­на, 2008 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 424 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 4 272 сўм. 35.“Ше­вер т 3,0” 4 до­на, 2008 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –1 47 4 432 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 5 897 728 сўм. 36.“Ше­вер т 3,5” 6 до­на, 2008 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –1 507 590 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 9 045 540 сўм. 37.“Ше­вер т 4,0” 5 до­на, 2008 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си –1 585 550 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 7 927 750 сўм. 38. “Ше­вер т 5,0” 4 до­на, 2008 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 734 721 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 6 938 884 сўм. 39. “Ше­вер т 6,0” 6 до­на, 2008 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 834 195 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 11 005 170 сўм. 40. “Ше­вер т 8,0” 4 до­на, 2008 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 990 866 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 7 963 464 сўм. 41. “Ше­стер­ня 170 1192” 843 до­на, 1999 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 15 252 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 12 857 436 сўм. 42. “Ро­лик пласт­мас­со­вый” 904-до­на 2000 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 596 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 538 784 сўм. 43.“12 ХВ 40.615 ше­стер­ня” 237 до­на, 2014 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 29 806 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 7 064 022 сўм. 44.“12ХВ 30.080-1 по­во­док боль­шой” 5 до­на, 2014 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 155 269 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 776 345 сўм. 45. “12ХВ 30.090-1А по­во­док ма­лый” 10 до­на, 2014 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 76 432 сўм. Жа­ми маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни ола­ди ва унинг ҳуқуқий во­ри­си ҳи­собла­на­ди. Даъ­во ари­за­ла­ри Зан­гио­та ту­ма­ни, Тур­ки­стон ҚФЙ, Тур­ки­стон кў­ча­си, 6-уй ман­зи­ли бўй­и­ча қа­бул қи­ли­на­ди.

Уте­рян­ные ка­даст­ро­вые до­ку­мен­ты на дом ин­вен­тарь №227/9, №66913, рас­по­ло­жен­ный по ад­ре­су: го­род Таш­кент, Чи­лан­зар­ский рай­он, ули­ца Тер­са­рик, дом №14, вы­дан­ный БТИ Учте­пин­ско­го рай­о­на го­ро­да Таш­кен­та на имя За­хи­до­ва Со­бир­жо­на Са­би­то­ви­ча, счи­тать недей­стви­тель­ны­ми.

Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни “Давлат хиз­мат­лар мар­ка­зи” то­мо­ни­дан 18.06.2018 йил­да № 616546 рақам би­лан рўй­хат­дан ўт­ган “Trustgaz” МЧЖ (СТИР 305607838), таъ­сис­чи­ла­ри­нинг 19.07.2018 йил­да­ги №1 ба­ён­но­ма­си­га асо­сан ту­га­ти­ла­ди. Даъ­во­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб 2-ой муд­дат ичи­да, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Ян­ги ол­ма­зор кў­ча­си, 57-уй­да қа­бул қи­ли­на­ди. Тел.: (+998 90) 934-06-91.

ООО «Mv-nerudnik» (ИНН: 204611917), за­ре­ги­стри­ро­ван­ное Цен­тром «Од­но ок­но» хоки­ми­я­та Бек­те­мир­ско­го рай­о­на г. Таш­кен­та ре­ор­га­ни­зу­ет­ся в фор­ме при­со­еди­не­ния и при­со­еди­нят­ся к ООО «Roxat Nerudnik» со­глас­но про­то­ко­лу вне­оче­ред­но­го со­бра­ния учре­ди­те­лей бо­шланғич баҳо­си – 764 320 сўм. 46.“12ХВ 30.840-1А по­во­док боль­шой ле­вый” 5 до­на, 2014 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си– 155 269 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 776 345 сўм. 47. “Ре­дук­тор РКН 6376.02.40.000-01.21” 29 до­на, 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 357 719 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 10 373 851 сўм. 48 .“Фик­са­тор 04-34-120-2” 10387 до­на, 1999 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 110 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 142 570 сўм. 49. “Вол­но­зер 10” 44 до­на, 2013 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 103 824 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 4 568 256 сўм. 50. “Бранс­пойт с ру­ка­ва­ми” 68 до­на, 1990 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 27 189 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 848 852 сўм. 51. “На­рез­ка зу­ба” 7 до­на, 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 36 968 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 258 776 сўм. 52. “Опо­ра 4” 22 до­на, 2013 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 60 137 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 323 014 сўм. 53.“Опо­ра 5” 22 до­на, 2013 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 60 137 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 323 014 сўм. 54. “Опо­ра 7” 22 до­на, 2013 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 60 137 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 323 014 сўм. 55. “Опо­ра 8” 22 до­на, 2013 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 60 137 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 1 323 014 сўм. 56.“При­сп-е для по­се­ва зер­на ППЗ-3” 385 до­на, 2012 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 538 080 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 207 160 800 сўм. 57. “Ре­дук­тор 1Ц2У-100-10-21КК” 15 до­на, 1997 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 249 740 сўм. Жа­ми бо­шланғич баҳо­си – 3 746 100 сўм.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 28 авуст ку­ни со­ат 15.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 24 ав­густ ку­ни со­ат 18.00 га­ча.

Юқо­ри­да­ги мулк­лар 2018 йил 28 ав­густ ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 4, 11, 18 сен­тябрь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Та­к­ро­рий сав­до учун ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2018 йил 4 сен­тябр­да­ги сав­до учун 31 ав­густ ку­ни, 11 сен­тябр­да­ги сав­до учун 7 сен­тябрь ку­ни, 18 сен­тябр­да­ги сав­до учун 14 сен­тябрь ку­ни со­ат 18.00.

Сав­до ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 10 кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди, сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги ҳақи­да­ги тў­лов ҳуж­жа­ти нус­ха­си, ва­кил­лар учун ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди. Та­ла­б­гор­лар ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри би­лан мулк эга­си ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “RMM” Мчж­нинг “Давр­банк” ХАТБ Ол­ма­зор фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 22604000200571452001. МФО 01121, СТИР 200933850. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш ва сав­до ўт­ка­зиш ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, 1-Қо­рақа­миш кў­ча­си, 1-“а” уй. 228-79-52. Гу­воҳ­но­ма: №001805. ООО «Mv-nerudnik» №01-03 от 23 июля 2018 г., в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го все пра­ва и обя­зан­но­сти ООО «Mv-nerudnik» пе­рей­дут к ООО «Roxat Nerudnik» (ИНН 303037529). Тел.: (071) 295-31-90.

ООО «Strong Quality» (ИНН: 302510202), за­ре­ги­стри­ро­ван­ное от­де­лом го­су­дар­ствен­ной ре­ги­стра­ции субъ­ек­тов пред­при­ни­ма­тель­ства хоки­ми­я­та Бек­те­мир­ско­го рай­о­на г. Таш­кен­та ре­ор­га­ни­зу­ет­ся в фор­ме при­со­еди­не­ния и при­со­еди­нят­ся к ООО «Roxat Nerudnik» со­глас­но про­то­ко­лу вне­оче­ред­но­го со­бра­ния учре­ди­те­лей ООО «Strong Quality» №01-03 от 23 июля 2018 г., в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го все пра­ва и обя­зан­но­сти ООО «Strong Quality» пе­рей­дут к ООО «Roxat Nerudnik» (ИНН 303037529). Тел.: (071) 295-31-90.

Уте­рян­ный ка­даст­ро­вый до­ку­мент на дом, рас­по­ло­жен­ный по ад­ре­су: го­род Таш­кент, Учте­пин­ский рай­он, ули­ца 3-тор, На­во, дом №15, вы­дан­ный БТИ Учте­пин­ско­го рай­о­на го­ро­да Таш­кен­та на имя Ка­ри­мо­вой Ни­лу­фар Юл­да­шев­ны, счи­тать недей­стви­тель­ным.

Уте­рян­ный вкла­дыш к ди­пло­му К №3514252, вы­дан­но­му в 2014 го­ду Таш­кент­ским ме­ди­цин­ским кол­ле­джем име­ни П.Ф. Бо­ров­ско­го­на на имя Ау­е­зо­вой Му­хаб­бат Ем­бер­ге­нов­ны, счи­тать недей­стви­тель­ным.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.