Ис­сиқкўл­да­ги му­ваф­фақи­ят

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Қи­рғи­зи­стон­нинг Ис­сиқкўл шаҳри­да шах­мат бўй­и­ча ўт­ка­зи­ла­ёт­ган халқа­ро тур­нир­да ҳа­мюрт­ла­ри­миз му­ваф­фақи­ят­ли юри­шла­ри­ни да­вом эт­тир­моқ­да.

Мар­ка­зий Осиё мам­ла­кат­ла­ри­дан кел­ган 14 ёш­га­ча бўл­ган 31 шах­мат­чи қат­на­ша­ёт­ган му­со­бақа­нинг блиц бел­ла­шувла­ри­да иқти­дор­ли ёшла­ри­миз ғо­либ ва соврин­дор­лар қа­то­ри­дан жой оли­ш­ди. Са­ман­дар Шер­муҳамм­дов 14 ёшли шах­мат­чи­лар орас­и­да би­рин­чи ўрин­ни эгал­ла­ди. Баҳром Бахрил­ла­ев 10 ёш­ли­лар ўр­та­си­да ку­муш, Жо­ни­бек Бах­ти­ё­ров 14 ёш­ли­лар орас­и­да брон­за ме­дал­га са­зо­вор бўл­ди.

Тур­нир да­во­ми­да Са­ман­дар 7 им­ко­ни­ят­дан 6 оч­ко жа­мғар­ган бўл­са, Жо­ни­бек шун­ча пар­ти­яда 5 оч­ко, Баҳром эса 24 шах­мат­чи орас­и­да 6 оч­ко­ни қўл­га ки­рит­ди.

ҳо­зир стан­дарт шах­мат­нинг жа­мо­авий баҳсла­ри­да ҳа­мюрт­ла­ри­миз 6-тур­дан сўнг 27 оч­ко би­лан пе­шқа­дам­лик қи­ли­шяп­ти. Ик­кин­чи ўрин­да бо­ра­ёт­ган Қо­зоғи­стон тер­ма жа­мо­аси­да 24 оч­ко, мез­бон­лар­да эса 22 оч­ко бор.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.