Нав­бат­да­ги рақиб тас­лим этил­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Футбол

Тош­кент­да 15 ёш­га­ча бўл­ган фут­бол­чи­лар ўр­та­си­да ўта­ёт­ган халқа­ро “CAFA U-15 championship” му­со­бақа­си­нинг учин­чи ту­ри­да ҳа­мюрт­ла­ри­миз нав­бат­да­ги ға­ла­ба­си­ни қўл­га ки­рит­ди.

Ўз­бе­ки­стон U-15 тер­ма жа­мо­аси Қи­рғи­зи­стон U-15 тер­ма­си­га қар­ши баҳс олиб бо­риб, 2:0 ҳи­со­би­да ға­ла­ба қо­зон­ди. ҳар ик­ки гол ҳам тер­ма­миз аъ­зо­си Об­ла­ёр­бек Раҳ­ма­тов ҳи­со­би­га ёзил­ди.

Тур­нинг яна бир учра­шу­ви­да То­жи­ки­стон U-15 тер­ма жа­мо­аси ҳам Турк­ма­ни­стон­ни худ­ди шун­дай ҳи­соб­да тас­лим эт­ди. Эрон эса Афғо­ни­стон­дан ки­чик – 1:0 ҳи­со­би­да устун кел­ди.

Бун­дан ав­вал­ги тур­лар­да мам­ла­ка­ти­миз фут­бол­чи ёшла­ри­ни турк­ма­ни­стон­лик тен­г­до­шла­ри­ни 4:1, то­жи­ки­стон­ли­клар­ни 3:0 ҳи­со­би­да мағлуб эт­ган эди.

Ай­ни пайт­да тур­нир­да Ўз­бе­ки­стон ва Эрон тер­ма­ла­ри 9 та­дан оч­ко тў­пла­ган ҳол­да етак­чи­лик қи­лиш­моқ­да. Фақат тў­плар нис­ба­ти­га кў­ра юрт­до­шла­ри­миз тур­нир жа­д­ва­ли­нинг би­рин­чи поғо­на­си­ни эгал­лаб ту­рибди.

Бу­гун му­со­бақа­нинг ҳал қи­лув­чи ўй­и­ни “Мил­лий” ста­ди­о­ни­да таш­кил эти­л­а­ди. Ун­да гу­руҳ етак­чи­ла­ри Ўз­бе­ки­стон ва Эрон тер­ма­ла­ри ўза­ро куч си­на­ша­ди. Бу учра­шув на­ти­жа­си тур­нир ғо­ли­би но­ми­га аниқ­лик ки­ри­тиб бе­ра­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.