“Се­ви­лья U-15” Ўз­бе­ки­стон­га ке­ла­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Шу йил­нинг сен­тябрь ой­и­да Ис­па­ни­я­нинг “Се­ви­лья” клу­би U-15 жа­мо­аси юр­ти­миз­га ке­ли­ши ва Ўз­бе­ки­стон U-15 тер­ма жа­мо­аси би­лан ўр­тоқ­лик ўй­ин­ла­ри ўт­ка­зи­ши ре­жа­ла­ш­ти­рил­моқ­да. Бу ҳақ­да ха­бар бер­ган ЎФА рас­мий сай­ти ўй­ин­лар Тош­кент ва Са­марқанд­да бў­либ ўти­ши кўз­да ту­ти­ла­ёт­га­ни­ни бил­дир­ди.

Ха­бар­да таъ­кид­ла­ни­ши­ча, маз­кур ўй­ин­лар Ўз­бе­ки­стон ва Ис­па­ния футбол таш­ки­лот­ла­ри ўр­та­си­да ил­га­ри эри­ши­л­ган ке­ли­шувлар до­ира­си­да бў­либ ўта­ди. Бу ҳам­кор­лик до­ира­си­да ис­па­ни­я­лик му­та­хас­сислар­нинг ўз­бек фут­бо­ли ри­во­жи­га ҳис­са қў­ши­ши, юр­ти­миз­га ке­либ, тур­ли се­ми­нар­лар таш­кил қи­ли­ши ва та­жри­ба­ла­ри би­лан ўр­тоқла­ши­ши ҳам на­за­рда ту­ти­л­ган.

Шу­нин­г­дек, жо­рий йил ок­тябри­да пой­тах­ти­м­из­да­ги “Мил­лий” ста­ди­он­да “Ом­ма­вий эл-клас­си­ко” тад­би­ри­ни ўт­ка­зиш мўл­жал­лан­моқ­да. Тад­бир до­ира­си­да Ис­па­ния ва Ўз­бе­ки­стон­нинг фахрий фут­бол­чи­ла­ри иш­ти­ро­ки­да кўр­газ­ма­ли футбол ўй­и­ни таш­кил эти­л­а­ди. Бу ўй­ин­дан сўнг эса “Бар­се­ло­на” ва “Ре­ал” ўр­та­си­да­ги “эл-клас­си­ко”ни ста­ди­он­да кат­та экран­да тўғри­дан-тўғри на­мой­иш этиш кўз­да ту­ти­л­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.