Тар­киб маъ­лум

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ - Ж.ҲАКИМОВ тай­ёр­ла­ди.

Яна бир неча ҳаф­та­дан сўнг Ин­до­не­зи­яда бо­шла­на­ди­ган ХVIII Осиё ўй­ин­ла­ри­нинг футбол баҳсла­ри­да юр­ти­миз ша­ра­фи­ни ҳи­моя қи­ла­ди­ган тер­ма жа­мо­амиз тар­ки­би эъ­лон қилинди.

Бу тар­киб қуй­и­да­ги фут­бол­чи­лар­дан ибо­рат:

Дар­во­за­бон­лар - Бо­ти­ра­ли Эр­га­шев, Раҳим­жон Дав­ро­нов.

Ҳи­мо­я­чи­лар - Рустам­жон Ашур­ма­тов, ҳо­жи­ак­бар Али­жо­нов, До­стон­бек Тур­су­нов, Акрам­жон Ко­ми­лов, Аб­бо­сжон Ота­хо­нов, Ис­лом­жон Қо­би­лов.

Ярим ҳи­мо­я­чи­лар - Хур­шид Ғи­ё­сов, Азиз­жон Ға­ни­ев, Жа­сур­бек Ях­ши­бо­ев, Жа­воҳир Сид­диқов, Икром­жон Али­бо­ев,

Азиз­бек Турғун­бо­ев, Жа­ло­лид­дин Ма­ша­ри­пов, До­ни­ёр­жон Нар­зул­ла­ев, Оди­л­жон ҳам­ро­бе­ков.

Ҳу­жум­чи­лар - Бо­бир Аб­диҳо­лиқов, За­биҳил­ло Ўрин­бо­ев, Ан­дрей Си­до­ров.

Фут­бол­чи­ла­ри­миз гу­руҳ баҳсла­ри­да 14 ав­густ ку­ни Бан­гла­деш, 16 ав­густ ку­ни Қа­тар, 19 ав­гу­ст­да Та­и­ланд тер­ма­ла­ри­га қар­ши май­дон­га ту­ша­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.