Давлат ха­рид­ла­ри бўй­и­ча мах­сус ўқув кур­си

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти ҳу­зу­ри­да­ги Лой­иҳа бо­шқа­ру­ви мил­лий агент­ли­ги би­лан Кор­по­ра­тив бо­шқа­рув ил­мий-таъ­лим мар­ка­зи ҳам­кор­ли­ги­да “Давлат ха­рид­ла­ри­ни бо­шқа­риш” мавзу­и­да 80 со­ат­лик мах­сус ўқув дасту­ри ишлаб чиқил­ди. Ўт­ган ҳаф­та­дан уш­бу дастур асо­си­да мах­сус ўқув кур­си бо­шлан­ди.

Бун­дан кўз­лан­ган мақ­сад ҳо­зир­ги кун­да давлат ва хў­жа­лик бо­шқа­ру­ви ор­ган­ла­ри­да давлат ха­рид­ла­ри­ни ре­жа­ла­ш­ти­риш ва унинг ижро­си­ни таъ­мин­ла­ш­га ма­съул бўл­ган хо­дим­лар­да “Давлат ха­рид­ла­ри тўғрисида”ги қо­нун­нинг маз­мун-моҳи­я­ти ҳам­да маз­кур соҳа­да­ги халқа­ро меъёрий­ҳуқуқий ҳуж­жат­лар, шу­нин­г­дек, илғор хо­ри­жий та­жри­ба­лар асо­си­да фа­о­ли­ят­ни амал­га оши­риш асо­сла­ри­га до­ир би­лим­лар, давлат ха­рид­ла­ри­ни амал­га оши­риш­нинг элек­трон ме­ха­низ­ми ва усул­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш бо­рас­и­да те­ги­шли кў­ник­ма­лар­ни ша­кл­лан­ти­ри­ш­дан ибо­рат.

Ма­шғу­лот­лар­ни ўт­ка­зув­чи­лар Лой­иҳа бо­шқа­ру­ви мил­лий агент­ли­ги то­мо­ни­дан Осиё та­раққи­ёт бан­ки ҳам­да Жаҳон бан­ки ҳам­кор­ли­ги­да халқа­ро экс­перт ва ко­учер­лар­ни жалб эт­ган ҳол­да таш­кил эти­л­ган тре­нер­лар тай­ёр­лаш кур­сла­ри­ни му­ваф­фақи­ят­ли якун­ла­ган тинглов­чи­лар тар­ки­би­дан са­ра­лаб олин­ган.

Мах­сус ўқув кур­си яку­ни­да им­тиҳон­лар­ни ях­ши топ­шир­ган тинглов­чи­лар­га бел­ги­лан­ган на­му­на­да­ги сер­ти­фи­кат­лар тақ­дим эти­л­а­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.