Ак­ци­ядор­лик ти­жо­рат Халқ бан­ки Тош­кент шаҳар фи­ли­а­ли қуй­и­да­ги ин­шо­от­га тан­лов эъ­лон қи­ла­ди Халқ бан­ки Тош­кент шаҳар Шай­хон­тоҳур фи­ли­а­ли­да Банк хиз­мат­ла­ри мар­ка­зи­ни таш­кил этиш мақ­са­ди­да қу­ри­лиш-таъ­мир­лаш ишла­ри­ни олиб бо­риш

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИҚТИСОДИЁТ -

1. Лой­иҳа­ни Лой­иҳа­нинг амал­га бо­шланғич оши­риш қий­ма­ти: муд­да­ти: Ққс­сиз 1 ой. – 93 441 637,0 сўм. 2. 3. Бу­юрт­ма­чи: ак­ци­ядор­лик ти­жо­рат Халқ бан­ки Тош­кент шаҳар Шай­хон­тоҳур фи­ли­а­ли. Бу­юрт­ма­чи ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Шай­хон­тоҳур ту­ма­ни, мар­каз 14, 19-уй. 4. Лой­иҳа­ни мо­ли­я­ла­ш­ти­риш: банк ўз ма­б­лағла­ри ҳи­со­би­дан. 5. Қуй­и­да­ги ташкилотлар тан­ло­в­да иш­ти­рок эти­ши­га йўл қўй­ил­май­ди: 5.1. Қай­та таш­кил то­пиш, ту­гал­ла­ниш ва банк­рот­лик ҳо­ла­ти­да бўл­ган; 5.2. Бел­ги­лан­ган муд­дат­да тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш учун за­рур ҳуж­жат­ла­ри­ни тақ­дим эт­ма­ган; 5.3. Бу­юрт­ма­чи би­лан ав­вал ту­зи­л­ган шар­тно­ма­лар бўй­и­ча олин­ган маж­бу­ри­ят­лар­ни ке­рак­ли тарз­да ба­жар­ма­ган ташкилотлар.

6. Тан­лов иш­ти­рок­чи­ла­ри қуй­и­да­ги та­ла­б­лар­га жа­воб бе­ри­шла­ри шарт: 6.1. Тан­лов сав­до пред­ме­ти қий­ма­ти­нинг 20 фо­из­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да­ги ай­лан­ма ма­б­лағ­га ёки кўр­са­тиб ўти­л­ган ма­б­лағ­ни бе­ри­ш­га банк ка­фо­лат­но­ма­си бў­ли­ши ло­зим; 6.2. Ишлаб чиқа­риш ба­за­си­га, ишлар (хиз­мат­лар)ни ба­жа­риш учун за­рур бўл­ган меҳ­нат ре­сур­сла­ри­га, ке­рак­ли му­та­хас­сислар­нинг мав­жуд­ли­ги, тан­ло­в­да­ги ин­шо­от­га ўх­шаш объ­ект­лар­да ишлаш та­жри­ба­си­га эга бўл­ган бў­ли­ши ло­зим;

6.3. Етар­ли ка­с­бий ва тех­ни­ка­вий ма­ла­ка­га, мо­ли­явий им­ко­ни­ят­лар­га, шар­тно­ма ту­зиш юза­си­дан фуқа­ро­лик му­о­ма­ла ҳуқуқий ла­ёқат ва ва­ко­лат­лар­га эга, та­жри­ба­ли ва ишончли бў­ли­шла­ри шарт.

7. Тан­лов иш­ти­рок­чи­си 2 та кон­верт­да, яъ­ни таш­ки­лот ҳақи­да алоҳи­да, нар­х­ла­ри ҳақи­да алоҳи­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­ши шарт: 7.1. Би­рин­чи кон­верт­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар бў­ли­ши ке­рак: – тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш учун ари­за ха­ти; – даъ­во­гар­нинг давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги ҳақи­да­ги ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си;

– таш­ки­лот тўғри­си­да­ги уму­мий маъ­лу­мот (ило­ва­да­ги 1-ша­кл­га кў­ра); – 6.1, 6.2 ва 6.3-банд­лар бўй­и­ча асо­слан­ти­рув­чи ҳуж­жат­лар; – Тан­лов иш­ти­рок­чи­си­дан унинг қай­та таш­кил то­пиш, ту­гал­ла­ниш ва банк­рот­лик ҳо­ла­ти­да эмас­ли­ги, бу­юрт­ма­чи би­лан суд ёки ар­бит­раж муҳо­ка­ма­си ҳо­ла­ти­да эмас­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ка­фо­лат ха­ти; 7.2. Ик­кин­чи кон­верт­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар бў­ли­ши ке­рак: – мо­ли­явий ти­жо­рий та­клиф (ило­ва­да­ги 2-ша­кл­га му­во­фиқ).

8. Тан­лов та­кли­фи до­ира­си­да тақ­дим қи­ли­на­ди­ган бар­ча ҳуж­жат­лар тў­лиқ тўл­ди­ри­ли­ши, тан­лов иш­ти­рок­чи­си­нинг ва­ко­лат­ли ва­ки­ли то­мо­ни­дан им­зо­лан­ган бў­ли­ши, бар­ча ҳуж­жат­лар ти­ки­л­ган, но­мер­лан­ган ва тан­лов иш­ти­рок­чи­си­нинг муҳри би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши шарт.

9. Тан­лов ҳуж­жат­ла­ри бир нус­хада муҳр­лан­ган ва тан­лов иш­ти­рок­чи­си­нинг ва­ко­лат­ли ва­ки­ли то­мо­ни­дан им­зо­лан­ган ик­ки қа­ват­ли кон­верт­да тақ­дим қи­ли­ни­ши ке­рак. Им­зо­лаш ва муҳр­лаш кон­верт елим­лан­ган жой­и­да ба­жа­ри­ли­ши ло­зим. Та­шқи кон­верт­да иш­чи ор­ган­нинг но­ми, ман­зи­ли, тан­лов пред­ме­ти, тан­лов иш­ти­рок­чи­си­нинг тў­лиқ но­ми кел­ти­ри­ла­ди.

10. Тан­лов иш­ти­рок­чи­си ҳуж­жат­лар­ни тў­лиқ ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да тақ­дим эт­ма­ган ҳо­лат­да тан­лов ко­мис­си­я­си уш­бу иш­ти­рок­чи­ни тан­ло­в­да иш­ти­рок эти­ш­га йўл қўй­мас­лик­ка ҳақ­ли.

11. Тан­ло­в­да қат­на­шиш ва тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­га эга бў­лиш учун сўров­но­ма би­лан иш­ти­рок­чи­лар – Тош­кент шаҳри, Як­ка­са­рой ту­ма­ни, Шо­та Руста­ве­ли кў­ча­си, 9-уй ёки ак­ци­ядор­лик ти­жо­рат Халқ бан­ки Тош­кент шаҳар фи­ли­а­ли­нинг қуй­и­да­ги те­ле­фон рақа­ми бўй­и­ча му­ро­жа­ат қи­ли­шла­ри мум­кин.

Те­ле­фон: (998 71) 281-47-13, факс: 281-43-28. Е-mail: a.xolmanov@xb.uz.

12. Тан­ло­в­да иш­ти­рок­чи­лар­нинг та­кли­фла­ри эъ­лон бе­ри­л­ган кун­дан бо­шлаб жо­рий йил­нинг 5 ав­густ ку­ни­га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.