Аукцион сав­до ха­бар­но­ма­си “Best line realtor” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИҚТИСОДИЁТ -

2018 йил 30 ав­густ куни со­ат 11.00 да Тош­кент шаҳри, Чи­лон­зор ту­ма­ни, Ки­чик ҳалқа йў­ли, 52уй ман­зи­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган аукцион сав­до­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Тош­кент шаҳар хў­жа­лик су­ди­нинг 22.12.2015 йил­да­ги 10-1510/23289-ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан банк­рот деб то­пи­л­ган “Torsvik MNM” МЧЖ ша­кли­да­ги чет эл кор­хо­на­си кре­ди­тор­лар қў­ми­та­си­и­нинг 15.05.2018 йил­да­ги 18-йиғи­лиш ба­ён­но­ма­си­га ва ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си­нинг 25.07.2018 йил­да­ги 60-2018-бу­юрт­ма­си­га асо­сан жа­ми­ят ҳи­со­би­да­ги қуй­и­да­ги мулк­лар алоҳи­да ЛОТ тар­ти­би­да қўй­ил­моқ­да:

1-ЛОТ. Тош­кент шаҳри, Як­ка­са­рой ту­ма­ни, Ки­чик-бе­шёғоч кў­ча­си, 3-“а” уй ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган Ли­тер-0001, қу­ри­лиш май­до­ни 463,0 кв.метр­дан ибо­рат ер­тў­ла қисми. Бо­шланғич баҳо­си – 1 155 000 000 (бир мил­ли­ард бир юз эл­лик беш мил­ли­он) сўм. 2-ЛОТ. Тош­кент шаҳри, Як­ка­са­рой ту­ма­ни, Ки­чик-бе­шёғоч кў­ча­си, 3-“б” уй ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган Ли­тер -0002 қу­ри­лиш май­до­ни 340,0 кв.метр­дан ибо­рат ер­тў­ла қисми. Бо­шланғич баҳо­си – 848 200 000 (сак­киз юз қи­рқ сак­киз мил­ли­он ик­ки юз минг) сўм. Та­ла­б­гор­лар диққатига! Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар “Сав­до таш­ки­лот­чи­си” то­мо­ни­дан рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди. (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик, шан­ба ва як­шан­ба дам олиш куни). Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул ки­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 29 ав­густ куни 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Аукцион сав­до ғо­ли­би­га 10 кун муд­дат­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар “Сав­до таш­ки­лот­чи­си” би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув шар­тно­ма­си­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пул­ла­ри тўлан­ган­дан сўнг сав­до­да иш­ти­рок этиш учун бу­юрт­ма­но­ма топ­ши­ри­шла­ри ло­зим.

– жис­мо­ний шах­слар­дан пас­порт нус­ха­си, бу­юрт­ма­ни ва­ко­лат­ли ва­кил топ­шир­ган­да қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма ёки қонуний ва­кил­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат, унинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да тақ­дим эти­ли­ши сўра­ла­ди.

– юри­дик шах­слар­дан давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма ва қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, бу­юрт­ма­ни ва­ко­лат­ли ва­кил топ­шир­ган­да уни­нинг та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да тақ­дим эти­ли­ши сўра­ла­ди.

Тақ­дим қи­лин­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг им­зо­си би­лан (жис­мо­ний шах­слар учун) ҳам­да та­ла­б­гор­нинг им­зо­си ва муҳри би­лан (юри­дик шах­слар учун) та­с­диқла­ни­ши шарт.

За­ка­лат тў­ло­ви учун рек­ви­зит­лар: “Best line realtor” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­нинг ҳ/р: 20208000300692478001, “Infinbank” АТБ банк Тош­кент шаҳри, Шай­хон­тоҳур ту­ма­ни фи­ли­а­ли МФО 01141, СТИР 304421042, ОКОНХ 83100.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қилиш, қў­шимча маъ­лу­мот­лар би­лан та­ни­шиш ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Тош­кент шаҳри, Чи­лон­зор ту­ма­ни, Ки­чик ҳалқа йў­ли, 52-уй.

Тел.: (+998 98) 115-71-97, e-mail: best-line-realtor@mail.ru, веб-сайт: www.1blr.uz. Ли­цен­зия: RR-0274.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.