“Fergana torg invest” МЧЖДА бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИҚТИСОДИЁТ -

Қўқон ту­ман­ла­ра­ро иқти­со­дий су­ди­нинг 11.08.2017 йил кун­ги №1501-1701/1162-ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган “Kauchuk-import torgovlya” МЧЖГА те­ги­шли қуй­и­да­ги мол-мулк­ла­ри ар­зон­ла­ш­ти­ри­л­ган нар­х­лар­да та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да: 1. Ав­то­мат вы­клю­ча­тель 80А, 243 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 325 434 сўм. 2. Ав­то­мат вы­клю­ча­тель 100А, 235 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 003 428 сўм. 3. Ав­то­мат вы­клю­ча­тель 160А, 505 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 003 428 сўм. 4. Ав­то­мат вы­клю­ча­тель 250А, 189 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 003 428 сўм. 5. Ав­то­мат вы­клю­ча­тель 400А, 189 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 693 710 сўм. 6. Ав­то­мат вы­клю­ча­тель 630А, 49 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 1 778 760 сўм. 7. Вил­ка ро­зетт 63А, 51 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 70 752 сўм. 8. Ре­дук­тор ЦУ-100, 49 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 93 603 сўм. 9. Кон­так­тор CJX2-D 0910AC 220 V 50HZ, 27 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 74 385 сўм. 10. Кон­так­тор CJX2-D 1210AC 220 V 50HZ, 129 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 83 311 сўм. 11. Кон­так­тор CJX2-D 1810AC 220 V 50HZ, 121 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 103 767 сўм. 12. Кон­так­тор CJX2-D 2510AC 220 V 50HZ, 49 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 124 595 сўм. 13. Кон­так­тор CJX2-D 3210AC 220 V 50HZ, 28 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 167 366 сўм. 14. Кон­так­тор CJX2-D 4011AC 220 V 50HZ, 69 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 277 084 сўм. 15. Кон­так­тор CJX2-D 5011AC 220 V 50HZ, 69 до­на. Бир до­на­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 318 368 сўм. Аукцион сав­до 2018 йил 16 ав­густ куни со­ат 14.00 да бў­либ ўта­ди. Та­лаб­но­ма­лар ха­бар­но­ма чиққан кун­дан бо­шлаб иш кун­ла­ри со­ат 10.00дан 16.00 га­ча (13.00 дан, 14.00 га­ча туш­лик) қа­бул қи­ли­на­ди. Та­лаб­но­ма­лар қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 16 ав­густ со­ат 11.00.

Юқо­ри­да­ги мулк­лар­га қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар бе­во­си­та ту­га­тиш бо­шқа­ру­ви ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да жой­и­га чиқиб та­ни­ши­шла­ри мум­кин. Ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си­нинг ман­зи­ли: Фарғо­на ви­ло­я­ти, Қўқон шаҳри, Истиқ­лол кў­ча­си, 16-уй. Тел.: (+998 93) 977-59-74.

Сав­до ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 10 (ўн) иш куни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган за­ка­лат пу­ли­ни “Fergana torg invest” Мчж­нинг “Траст­банк” Фарғо­на фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ло­зим: 2020 8000 3006 0628 0001. МФО 01123. СТИР 303876901.

Ман­зил: Фарғо­на шаҳри, Фа­ро­бий кў­ча­си, 7-уй. Тел.: (+998 97) 214-19-94. Гу­воҳ­но­ма: № 002820.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.