Му­ваф­фақи­ят­сиз иш­ти­рок

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ - Б. УММАТОВ тай­ёр­ла­ди.

За­греб­да (Хо­рва­тия) дзю­до бўй­и­ча Гран­при тур­ку­ми­га ки­рув­чи ну­фуз­ли тур­нир яку­ни­га ет­ди.

Ун­да мам­ла­ка­ти­миз дзю­до­чи­ла­ри му­ваф­фақи­тя­сиз иш­ти­рок эти­ш­ди. Гран-при­нинг дастлаб­ки куни -60 кг ва­зн то­и­фа­си­да ги­лам­га чиққан Ди­ёр­бек Ўроз­бо­ев би­рин­чи учра­шув­да­ёқ сло­ва­ки­я­лик Ма­тьяж Тр­бо­ви­ч­га ютқаз­ди. Уш­бу ва­зн­да япо­ни­я­лик Нао­хи­са Та­ка­то ғо­либ бўл­ди.

Шаҳрам Аҳа­дов (-66 кг) баҳслар­ни му­ваф­фақи­ят­ли бо­шла­ган бўл­са-да, кей­ин омад ун­дан юз ўгир­ди. У кет­ма-кет Са­удия Ара­би­сто­ни ва­ки­ли Аб­ду­ла­зиз Ал­ба­ши­ни, бе­ла­рус­лик Дмит­рий Мин­ко­уни тас­лим эт­ди-ю, учин­чи баҳ­сда рос­си­я­лик Арам Гри­го­рян­дан мағлу­би­ят­га учра­ди ва шу би­лан му­со­бақа­да­ги иш­ти­ро­ки­ни тўх­тат­ди.

Тур­нир­нинг шу ваз­ни­да қат­на­ш­ган яна бир пол­во­ни­миз Сар­дор Ну­рул­ла­ев ик­кин­чи дав­ра­га­ча етиб бо­ра ол­ди, хо­лос. У Бос­ния ва Гер­це­го­ви­ниа ва­ки­ли Пе­тар За­д­ро­дан­ни енг­ган бўл­са-да, қо­зоғи­стон­лик Гу­мар Қи­рғиз­бо­ев­га имкониятни бой бер­ди. Бу ва­зн­да ис­ро­ил­лик Тал Флик­кер чем­пи­он бўл­ди.

-73 кг ва­зн то­и­фа­си­да­ги баҳслар ҳам му­ро­са­сиз кеч­ди. Дзю­до­чи­миз Ғи­ё­сжон Бо­бо­ев илк учра­шу­ви­да­ёқ укра­и­на­лик Ар­тём Хо­му­ла­га ютқа­зиб қўй­ди. Уш­бу ва­зн­да юр­ти­миз ша­ра­фи­ни ҳимоя қи­л­ган яна бир дзю­до­чи­миз Ҳик­ма­тил­лоҳ Тўра­ев эса учин­чи босқи­ч­га­ча етиб бор­ди. У дастлаб гол­лан­ди­я­лик Сэм ван Ве­стен­де­ни, кей­ин тур­ки­я­лик Му­рот Бек­тош­ни енг­ди. Ам­мо учин­чи босқич­да унинг ома­ди юриш­ма­ди, шве­ци­я­лик Том­ми Ма­кья­сдан мағлуб бўл­ди.

Пол­во­ни­миз Ша­ро­фид­дин Бол­та­бо­ев -81 кг ва­зн то­и­фа­си­да ги­лам­га чиқ­ди. У илк дав­ра­да то­жи­ки­стон­лик Ак­мал Муро­дов­ни мағлуб эт­ди. Ик­кин­чи босқич­да рақи­би бўл­ма­га­ни учун кей­ин­ги босқи­ч­га ку­раш­сиз ўт­ди. Ле­кин учин­чи баҳ­сда гре­ци­я­лик Алек­сиос Нта­нат­си­дис­га ютқа­зиб қўй­ди.

Ачи­нар­ли­си, оғир ва­з­н­ли спорт­чи­лар баҳ­си­да та­та­ми­га чиққан 5 на­фар ва­ки­ли­миз ҳам ме­дал­лар учун ку­ра­ш­дан чиқиб ке­ти­ш­ди.

-90 кг ва­зн то­и­фа­си­да Шаҳзод­бек Со­би­ров ҳам­да Давлат Бо­бо­нов баҳслар­га ки­ри­ш­ди. Аф­сус­ки, Шаҳзод­бек илк дав­ра­да тур­ки­я­лик рақи­би­га имкониятни бой бе­риб қўй­ди. Давлат Бо­бо­нов ҳам соврин­ли ўрин­лар учун ку­ра­ш­дан чет­да қол­ди.

-100 кг ва­зн­да­ги­лар баҳ­си­да Ше­ра­ли Жўра­ев би­рин­чи, Муҳам­мад­ка­рим Хур­ра­мов эса ик­ки босқич­да ютқа­зиб, ме­дал­лар учун баҳс­ни эр­та тарк эт­ди. Энг оғир ва­зн то­и­фа­си­да бел­ла­ша­ёт­ган дзю­до­чи­миз Бек­мурод Ол­ти­бо­ев ҳам учин­чи дав­ра­да мағлуб бўл­ди.

Хул­лас, За­греб Гран-при­си дзю­до­чи­ла­ри­миз учун омад­сиз кел­ди. Улар бит­та ҳам соврин­ли ўрин­лар­ни эгал­лай ол­ма­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.