Ҳо­зир­ча ик­ки­та ку­муш ме­даль

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Бол­га­ри­я­нинг Пло­в­див шаҳри­да таш­кил эти­л­ган бай­дар­ка ва ка­но­эда эш­как эшиш бўй­и­ча 23 ёш­га­ча бўл­ган ёшлар ўр­та­си­да­ги жаҳон чем­пи­о­на­ти­да мам­ла­ка­ти­миз ша­ра­фи­ни 16 на­фар спорт­чи ҳимоя қил­моқ­да.

Қу­во­нар­ли­си, жаҳон­нинг 85 мам­ла­ка­ти­дан 456 на­фар спорт­чи қат­на­ша­ёт­ган уш­бу ну­фуз­ли чем­пи­о­нат­да ёшла­ри­миз му­ваф­фақи­ят­ли иш­ти­рок этиш­моқ­да. Ма­са­лан, ҳа­мюрт­ла­ри­миз Дил­но­за Раҳ­ма­то­ва ҳам­да Ни­лу­фар Зо­ки­ро­ва тан­де­ми ку­муш ме­даль соҳи­би бў­ли­ш­ди. Улар С-2 қай­иғи­да жуфт бў­либ 200 метр­лик ма­со­фа­га эш­как эшиш баҳсла­ри­да фақат бе­ла­рус­лик рақи­ба­ла­ри­дан орт­да қо­либ, ик­кин­чи ўрин­ни эгал­ла­ш­ди.

Му­со­бақа­да яна бир тан­де­ми­миз Ар­тур Гу­ле­ев ва Элёр­жон Ма­ма­да­ли­ев ҳам С-2 қай­иғи­да 500 метр ма­со­фа­га эш­как эши­ш­да ку­муш ме­дал­ни қўл­га ки­рит­ди­лар.

Жаҳон чем­пи­о­на­ти да­вом эт­моқ­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.