Эл Фа­ро­вон­ли­ги йў­ли­да­ги Ин­ти­ли­шлар

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Да­во­ми 2-бет­да.

Одам­лар тур­му­ши­ни фа­ро­вон­ла­ш­ти­риш, яшаш ша­ро­и­ти­ни ях­ши­лаш, аҳо­ли­нинг кам таъ­мин­лан­ган қат­лам­ла­ри­ни ижти­мо­ий ҳи­мо­я­лаш, но­ги­рон­ли­ги бор шах­слар­ни қўл­лаб-қув­ват­лаш бу­гун­ги кун­нинг энг дол­зарб ва­зи­фа­ла­ри са­на­ла­ди. Хўш, ҳу­д­уд­лар­да ай­ни йў­на­ли­ш­да қан­дай ишлар амал­га оши­рил­моқ­да? Соҳа хо­дим­ла­ри аҳо­ли та­лаб-эҳти­ёж­ла­ри­ни қон­ди­риш жа­ра­ё­ни­да ни­ма­лар­га кў­проқ эъ­ти­бор қа­ра­ти­шяп­ти? Жой­лар­да ком­му­нал хиз­мат­лар кўр­са­тиш, жум­ла­дан, ис­теъ­мол­чи­лар­га та­би­ий ва су­юл­ти­ри­л­ган газ ет­ка­зиб бе­риш қай аҳвол­да? Мух­та­сар қи­либ айт­ган­да, ҳа­мюрт­ла­ри­миз бу ти­зим иши­дан қо­ниқиш ҳо­сил қи­ли­шяп­ти­ми?

– Кор­хо­на­миз аҳо­ли­га та­би­ий ва су­юл­ти­ри­л­ган газ ет­ка­зиб бе­риш ишла­ри­ни қатъ­ий бел­ги­лан­ган чо­ра-тад­бир­лар асо­си­да олиб бо­ряп­ти, – дей­ди “Са­марқанд­газ” ХГТ фи­ли­а­ли бо­ш­лиғи Шу­ку­рул­ло Маҳ­му­дов. – Ви­ло­я­ти­миз­нинг та­би­ий газ етиб бор­ма­ган ҳу­д­уд­ла­ри­да жой­ла­ш­ган 418 минг 753 та хо­на­дон су­юл­ти­ри­л­ган газ би­лан таъ­мин­лан­ган. Шу­нин­г­дек, та­би­ий газ танқис ҳу­д­уд­лар­да­ги кор­хо­на, таш­ки­лот ва муас­са­са­лар­га, жум­ла­дан, 112 та мак­та­б­га­ча таъ­лим муас­са­са­си­га бу бе­баҳо неъ­мат шар­тно­ма асо­си­да ет­ка­зиб бе­ри­ла­ди.

Хо­на­дон­лар ва муас­са­са­лар­ни су­юл­ти­ри­л­ган газ би­лан таъ­мин­ла­ш­да хавф­сиз­лик қо­и­да­ла­ри­га риоя этиш ўта муҳим аҳа­ми­ят­га эга. Чун­ки су­юл­ти­ри­л­ган газ улар­ни ишлаб чиқа­рув­чи мах­сус за­вод­лар­дан кел­ти­ри­ла­ди. За­вод­лар­дан су­юл­ти­ри­л­ган газ­ни та­шиб кел­ти­ри­ш­да хавф­сиз ва қу­лай бўл­ган 17 та “MAN”, 70 та “Isuzu” ҳам­да 10 та “ЗИЛ” ру­сум­ли мах­сус ав­то­ма­ши­на­лар­дан фой­да­ла­ни­лади.

Фи­ли­ал та­сар­ру­фи­да­ги асо­сий кор­хо­на – Са­марқанд газ тўл­ди­риш стан­ци­я­си­нинг ой­лик ишлаб чиқа­риш қув­ва­ти 1500 тон­на­ни таш­кил эта­ди. Ур­гут, Кат­тақўрғон, Пай­а­риқ ва Пах­та­чи ту­ман­ла­ри­да ҳам шу­нақа пункт­лар ишлаб ту­рибди. Улар­нинг ҳар би­ри ой­и­га 500 тон­на газ тўл­ди­риш қув­ва­ти­га эга. Бун­дан та­шқа­ри, ҳу­д­у­ди­м­из­да шар­тно­ма асо­си­да фа­о­ли­ят юри­тув­чи 3 та газ тўл­ди­риш шо­хоб­ча­си ҳам мав­жуд.

Ай­рим ту­ман­лар­да­ги қи­ш­лоқлар тарқоқ ва бир-би­ри­дан узоқ­да жой­ла­ш­га­ни, ай­ниқ­са, Ур­гут, Қўш­ра­бот ва Ну­ро­бод­да­ги аҳо­ли пункт­ла­ри ту­ман мар­ка­зи­дан ан­ча олисда­ли­ги газ таъ­ми­но­ти­га боғ­лиқ та­лай му­ам­мо­лар­ни кел­ти­риб чиқар­моқ­да. Соҳа хо­дим­ла­ри улар­га аҳо­ли фи­кри­ни чуқур ўр­ган­ган ҳол­да ечим то­пи­ш­га ин­тил­моқ­да­лар.

– Бу бо­ра­да биз­га ҳо­ким­ли­клар, маҳал­ла­лар, сек­тор­лар раҳ­бар­ла­ри яқин­дан ёр­дам бе­ри­шяп­ти, – дей­ди фи­ли­ал раҳ­ба­ри ўрин­боса­ри Ак­бар Баҳри­ев. – Ну­ро­бод ва Қўш­ра­б­от­да

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.