“қи­ш­лоққу­ри­лиш­банк” атб

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - РАЗВИТИЕ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

бан­ко­мат­лар (Tellme дасту­рий таъ­ми­но­ти би­лан) со­тиб олиш юза­си­дан та­кли­флар қа­бул қи­лиш муд­да­ти узай­ти­ри­л­га­ни­ни маъ­лум қи­ла­ди.

1. Бан­ко­мат­лар­га бўл­ган тех­ник та­лаб: – 40 до­на бан­ко­мат­лар Cash out функ­ци­я­си­га эга бўл­ган ва Tellme дасту­рий таъ­ми­но­ти би­лан бў­ли­ши.

– Бир до­на бан­ко­мат­нинг нар­хи Tellme дасту­рий таъ­ми­но­ти би­лан бир­га 13 000,0 АҚШ дол­ла­ри­дан ош­мас­ли­ги ке­рак.

– Ба­таф­сил тех­ник та­ла­б­лар ва кон­курс ҳуж­жат­ла­ри банк­нинг www.qqb.uz рас­мий сай­ти­да жой­ла­ш­ти­ри­л­ган. – Бан­ко­мат­лар 2018 йил ишлаб чиқа­ри­л­ган бў­ли­ши. – ет­ка­зиб бе­риш ман­зи­ли: Тош­кент шаҳар бо­ж­хо­на ом­бо­ри. 2. тан­лов ўт­ка­зиш ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Али­шер На­во­ий кў­ча­си, 18-“a” уй. 3. Кон­курс қат­наш­чи­ла­ри бан­ко­мат­лар­ни ишлаб чиқа­рув­чи то­мо­ни­дан Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си ҳу­д­у­ди­да со­тиш ва­ко­ла­ти­ни бе­рув­чи ав­то­ри­за­ция ҳуж­жа­ти­ни тақ­дим қи­ли­шла­ри ло­зим.

4. Са­вол­лар бўй­и­ча иш­чи гу­руҳи­га қуй­и­да­ги ман­зи­л­га му­ро­жа­ат этиш мум­кин: “Қи­ш­лоқ қу­ри­лиш банк” АТБ Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си, 100011, Тош­кент шаҳри, Али­шер На­во­ий кў­ча­си, 18-“a” уй, Пла­стик кар­точ­ка­лар би­лан ишлаш бо­шқар­ма­си. Ма­съул шахс: бў­лим бо­ш­лиғи Д.х.юсу­пов, те­ле­фон: (+998 71) 150-76-47, 150-76-48.

5. Кон­курс қат­наш­чи­ла­ри қў­шимча маъ­лу­мот учун оғ­за­ки ша­кл­да му­ро­жа­ат қи­ли­шла­ри мум­кин. 6. Та­кли­флар­ни қа­бул қи­лиш муд­да­ти: 2018 йил 8 ок­тябрь со­ат 17.00 га­ча. 7. Та­кли­флар иш­чи гу­руҳи­га ёпиқ кон­верт­да тақ­дим қи­ли­на­ди ва рўй­хат­га оли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.