“Ўз­нефт­га­за­лоқа” ИЧТАБ МЧЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - РАЗВИТИЕ -

тош­кент шаҳри Учте­па ту­ма­ни­да жой­ла­ш­ган ба­за объ­ек­ти­га яқин атс­дан оп­тик то­ла­ли ка­бель ётқи­зиб бе­риш учун қу­ри­лиш мон­таж, лой­иҳа-сме­та ишла­ри­ни ба­жа­риб бе­риш учун кор­хо­на­лар­ни та­клиф эта­ди. ти­жо­рат та­кли­флар­ни қуй­и­да­ги элек­трон поч­та орқа­ли 2.10.2018 й. са­на­си­га­ча жў­на­ти­шин­гиз­ни сўрай­миз. neftgazaloqa@mail.ru факс: (71) 267-26-76.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.