ФИФАДА ис­лоҳот бўла­ди...ми?

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ - Б. УММАТОВ тай­ёр­ла­ди.

Жо­рий йил­нинг 26 ок­тябрь ку­ни Фи­фа­нинг нав­бат­да­ги маж­ли­си бў­либ ўта­ди. Таш­ки­лот рас­мий сай­ти ха­ба­ри­га қа­ра­ган­да, йиғи­ли­ш­да фут­бол­чи­лар­ни ижа­ра­га бе­риш­ни чеклаш ма­са­ла­си кўри­ла­ди. ФИФА, шу­нин­г­дек, фут­бол агент­ла­ри­нинг хиз­мат ҳақла­ри­ни ка­май­ти­риш ма­са­ла­си­ни ҳам муҳо­ка­ма қи­ла­ди. Ҳат­то бир фут­бол­чи­нинг ик­кин­чи жа­моа орқа­ли учин­чи клуб­га ўтиб ке­ти­ши тақиқла­ни­ши ҳам мум­кин.

Фут­бол шарҳ­лов­чи­ла­ри­нинг таъ­кид­ла­ши­ча, бу­гун­ги кун­да Лон­дон­нинг “Чел­си” ва Ту­рин­нинг “Ювен­тус” клуб­ла­ри кўп фут­бол­чи­ла­ри­ни ижа­ра­га бер­ган. Тақиқ амал­га оша­ди­ган бўл­са, уш­бу жа­мо­алар қий­ин аҳвол­да қо­ли­ши аниқ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.