“Xorazm ko‘chmas mulk savdo servis” МЧЖ ша­кли­да­ги ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти Тош­кент шаҳри Чи­лон­зор фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТЕНДЕНЦИИ -

2018 йил 26 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да Тош­кент шаҳри, Мир­зо Улуғ­бек ту­ма­ни, Ҳа­мид Олим­жон май­до­ни, 1-“б” уй­нинг 18-қа­ва­ти­да жой­ла­ш­ган офис би­но­си­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га “С.се­гиз­бо­ев” ММТП кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2018 йил 19 ок­тябр­да­ги 5- йиғи­ли­ши ба­ён­но­ма­си қа­ро­ри­га ва ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си­нинг 2018 йил 22 ок­тябр­да­ги 37- ха­ти­га асо­сан Қуй­и­чир­чиқ ту­ман­ла­ра­ро иқти­со­дий су­ди­нинг 2017 йил 8 сен­тябр­да­ги 11031701/668-ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан уму­мий тар­тиб­да банк­рот деб то­пи­л­ган ва ҳо­зир­ги кун­да ту­га­ти­ш­га до­ир иш юри­тиш олиб бо­ри­ла­ёт­ган Тош­кент ви­ло­я­ти, Оққўрғон ту­ма­ни, С.се­гиз­бо­ев мас­си­ви, Ҳо­сил­дор МФЙДА жой­ла­ш­ган “С.се­гиз­бо­ев” Ммтпнинг би­но ва ин­шо­от­ла­ри бо­зор қий­ма­ти­да мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 699 527 000 сўм.

Уш­бу би­но ва ин­шо­от­лар 2018 йил 26 но­ябр­да­ги очиқ аук­ци­он сав­до­да со­тил­май қолган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он савдо 2018 йил 27 ва 28 но­ябрь кун­ла­ри бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Уш­бу ўт­ка­зи­ла­жак аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш­ни хоҳ­лов­чи та­ла­б­гор­лар қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни юқо­ри­да­ги ман­зи­л­га ке­либ тақ­дим эти­шла­ри ло­зим бўла­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма.

Уш­бу аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар за­ка­лат шар­тно­ма­си­ни ту­зиб, “Xorazm ko‘chmas mulk savdo servis” mas’uliyati cheklangan jamiyati ша­кли­да­ги ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти Тош­кент шаҳар Чи­лон­зор фи­ли­а­ли ҳи­соб рақа­ми­га ка­ми­да 15 (ўн беш) фо­из га­ров пу­ли тўла­ган ҳол­да ари­за бе­риб рўй­хат­дан ўти­шла­ри шарт. Ари­за қа­бул қи­лиш савдо бо­шла­ни­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин со­ат 17.00 дан тўх­та­ти­ла­ди. Ҳи­соб рақа­ми: 20208000804935791001. “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Тинч­лик фи­ли­а­ли. МФО 00580. СТИР 302101924.

Савдо ғо­ли­би­га савдо ку­ни­дан бо­шлаб 5 (беш) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш юкла­ти­ла­ди. Те­ле­фон: (+998 98) 180-95-95. www.xkmss.uz Ли­цен­зия: 0054.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.