“Best realtor” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аук­ци­он сав­до­га Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш қў­ми­та­си­нинг 2018 йил 22 ок­тябр­да­ги №13-П- буй­руғи ва Хў­жай­ли ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 19 ок­тябрь кун­ги №1405/10, №1406/10, №1408/10 қа­рор­ла­ри­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Хў­жай­ли ту­ма­ни­дан ер участ­ка­ла­ри аук­ци­он сав­до­га қўй­ил­моқ­да.

1. Хў­жай­ли ту­ма­ни, Кун-ну­ри МФЙ ҳу­д­у­ди­дан, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 бўл­ган 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 48 320 (қи­рқ сак­киз минг уч юз йи­гир­ма) сўм.

2. Хў­жай­ли ту­ма­ни, “Жан-кун­ги­рат” МПЖ ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 бўл­ган 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 48 320 (қи­рқ сак­киз минг уч юз йи­гир­ма) сўм.

3. Хў­жай­ли ту­ма­ни, “Са­ри­шун­гил” АПЖ ҳу­д­у­ди­дан, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 бўл­ган 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 26 612 (йи­гир­ма ол­ти минг ол­ти юз ўн ик­ки) сўм.

Аук­ци­он савдо 2018 йил 30 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да Хў­жай­ли ту­ма­ни ме­ди­ци­на кол­ле­жи маж­лислар за­ли­да (Хў­жай­ли ту­ма­ни, Та­хи­а­т­ош кў­ча­си, рақам­сиз уй) ўт­ка­зи­ла­ди. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш маз­кур ха­бар­но­ма га­зе­та­да чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 29 но­ябрь ку­ни со­ат 18.00.

Ер участ­ка­ла­ри 2018 йил 30 но­ябрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, ер участ­ка­ла­ри­нинг та­к­ро­рий сав­до­си 2019 йил 3 ян­варь ва 4 февраль кун­ла­ри юқо­ри­да кўр­са­тиб ўти­л­ган ман­зил­да со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Та­к­ро­рий савдо бўй­и­ча бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2019 йил 2 ян­варь ва 1 февраль кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан ту­ман ҳо­ким­ли­ги ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар их­ти­ё­рий­лик асо­си­да аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун ари­за топ­ши­ри­шла­ри ва савдо таш­ки­лот­чи­си­нинг ах­бо­рот-мас­лаҳат хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­лан­ган­ли­кла­ри учун энг кам иш ҳа­ки­нинг 0,5 ба­ра­ва­ри миқ­до­ри­да тў­лов тўлашла­ри мум­кин ва ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 100 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни “Best realtor” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си фи­ли­а­ли “Ту­рон банк” Ну­кус шаҳар фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 7004 3360 1014, МФО 00585, СТИР 303179580.

Савдо ғо­ли­би­га савдо ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун савдо таш­ки­лот­чи­си ва та­ла­б­гор ўр­та­си­да за­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­ла­на­ди, шун­дан сўнг та­ла­б­гор савдо таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до­ни ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аук­ци­он сав­до­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни тақ­дим эта­ди: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­пор­ти­нинг нус­ха­си; – хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­си­нинг нус­ха­си, таъ­сис­чи­лар рўй­ха­ти ва уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат­нинг мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си­нинг нус­ха­си;

– за­ка­лат пу­ли­ни тўла­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си­ни тақ­дим эта­ди.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ва савдо таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил: Ну­кус шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 122-уй, 4-қа­ват, 4-хо­на. Те­ле­фон: (998 97) 353-03-22, (998 97 505-08-83). www.emulk. uz, элек­трон поч­та: qrbestrealtor@mail.ru, ли­цен­зия: RR-0225.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.