Ҳур­мат­ли иш­би­лар­мон ва тад­бир­кор­лар! Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си­нинг Тош­кент шаҳри ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си ҳу­зу­ри­да­ги Тош­кент шаҳри давлат мул­ки­ни ижарага бе­риш мар­ка­зи ху­су­сий с

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Т/р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Ба­лан­сда сақ­лов­чи­нинг но­ми Рес­пуб­ли­ка ил­мий пе­да­го­ги­ка ку­туб­хо­на­си Чи­лон­зор ту­ма­ни Халқ таъ­ли­ми бў­ли­ми Рес­пуб­ли­ка Қо­ра­кўл­чи­лик уюуш­ма­си Як­ка­са­рой ту­ма­ни Халқ таъ­лим бў­ли­ми Би­но­лар­дан фой­да­ла­ниш де­пар­та­мен­ти 27-мак­таб Обо­дон­ла­ш­ти­риш бо­шқар­ма­си Ўз­бе­ки­стон давлат фи­лар­мо­ни­я­си ДРҚ спорт-соғ­лом­ла­ш­ти­риш мар­ка­зи ДУК 84-мак­таб 34-мак­таб Тош­кент давлат сто­ма­то­ло­гия ин­сти­ту­ти 290-мак­таб Тош­кент ав­то­мо­биль йўл­ла­ри­ни лой­иҳа­лаш, қу­ри­лиш ва экс­плу­а­та­ци­я­си ин­сти­ту­ти 17-мак­таб Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ҳу­ку­мат уй­и­дан фой­да­ла­ниш бо­шқар­ма­си ДМ Ми­ро­бод ту­ма­ни Халқ таъ­лим бў­ли­ми Тош­кент ки­мё-тех­но­ло­гия ин­сти­ту­ти 157-мак­таб Абу Ха­ни­фа Жо­ме ма­сжи­ди Давлат со­лиқ қў­ми­та­си ҳу­зу­ри­да­ги ма­ла­ка оши­риш мар­ка­зи 274-мак­таб Тош­кент шаҳар мар­ка­зий ма­да­ни­ят ва аҳо­ли дам олиш мар­ка­зи Тур­ки­стон МФЙ Ўз­бе­ки­стон жур­на­ли­сти­ка ва ом­ма­вий ком­му­ни­ка­ци­я­лар уни­вер­си­те­ти “O’zgeorangmetliti” ДУК Ман­зи­ли (жой­ла­ш­ган жойи) Чи­лон­зор ту­ма­ни, Фурқат кў­ча­си, 174-уй Чи­лон­зор ту­ма­ни, Ц-мавзе­си, 2/1 Як­ка­са­рой ту­ма­ни, Шоҳ-жаҳон кў­ча­си, 1-б уй Як­ка­са­рой ту­ма­ни, Бо­бур кў­ча­си, 17-уй Мир­зо-улуғ­бек ту­ма­ни, Бу­юк Ипак Йў­ли кў­ча­си, 427-б уй Мир­зо-улуғ­бек ту­ма­ни, Дўр­мон йў­ли кў­ча­си, 24-уй Бек­те­мир ту­ма­ни, Чир­чиқ бўйи кў­ча­си, 3-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, На­во­ий кў­ча­си, 2-уй Шай­хон­тоҳур ту­ма­ни, Али­шер На­во­ий кў­ча­си, 44-уй Шай­хон­тоҳур ту­ма­ни, Бе­шёғоч мавзе­си, 84-уй Шай­хон­тоҳур ту­ма­ни, Бе­шёғоч мавзе­си, 7-уй Яш­но­бод ту­ма­ни, Маҳту­мқу­ли кў­ча­си, 103-уй Бек­те­мир ту­ма­ни, Юқо­ри Чир­чиқ кў­ча­си, 52-уй Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 20-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Олой мавзе­си, 2-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 5-уй Ми­ро­бод ту­ма­ни, Фи­до­кор кў­ча­си, 1-уй Шай­хон­тоҳур ту­ма­ни, На­во­ий кў­ча­си, 32-уй Шай­хон­тоҳур ту­ма­ни, М.обид кў­ча­си Учте­па ту­ма­ни, За­раф­шон кў­ча­си,15-уй Учте­па ту­ма­ни, Ки­чик ҳалқа йў­ли кў­ча­си, 3-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, Чи­но­бод кў­ча­си, 216-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, М.мир­за­ев кў­ча­си, 61-уй Юну­со­бод ту­ма­ни, 6-мавзе Жу­ма­ма­сжид кў­ча­си, 2-уй би­но қисми Юну­со­бод ту­ма­ни, Мар­каз 5 кў­ча­си, 88-уй Як­ка­са­рой ту­ма­ни, Бо­бур кў­ча­си, 15-уй

Ижарага бе­ри­ла­ёт­ган давлат мул­ки­ни но­ми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми би­но қисми Ижарага бе­ри­ла­ёт­ган май­до- ни (кв.м.) 50,57 288 64 162 141 17,2 252 12,76 48 88 288 36 5 243 330 182,91 2850,94 38,3 33,09 14,73 12,5 30,66 18,91 35,84 21,7 12,5 777,45 88 648 150 13 120 100 57 30 190,85 423,95 Ижа­ра муд­да­ти 31.12.2018 йи­л­га­ча Офис 31.12.2018 йи­л­га­ча Жис­мо­ний тар­бия ва спорт 31.12.2018 йи­л­га­ча Уму­мий овқат­ла­ниш 31.12.2018 йи­л­га­ча Жис­мо­ний тар­бия ва спорт 31.12.2018 йи­л­га­ча Ишлаб чиқа­риш 31.12.2018 йи­л­га­ча Ом­бор­хо­на 31.12.2018 йи­л­га­ча Ишлаб чиқа­риш 31.12.2018 йи­л­га­ча Офис 31.12.2018 йи­л­га­ча Хиз­мат кўр­са­тиш 31.12.2018 йи­л­га­ча Ўқув кур­си 31.12.2018 йи­л­га­ча Жис­мо­ний тар­бия ва спорт 31.12.2018 йи­л­га­ча Ўқув кур­си 31.12.2018 йи­л­га­ча Ча­ка­на савдо 31.12.2018 йи­л­га­ча 31.12.2018 йи­л­га­ча Жис­мо­ний тар­бия ва спорт 31.12.2018 йи­л­га­ча Соғ­лом­ла­ш­ти­риш 31.12.2018 йи­л­га­ча Уму­мий овқат­ла­ниш 31.12.2018 йи­л­га­ча Бу­фет 31.12.2018 йи­л­га­ча Бу­фет 31.12.2018 йи­л­га­ча Ки­тоб дўко­ни 31.12.2018 йи­л­га­ча Сар­та­ро­ш­хо­на 31.12.2018 йи­л­га­ча Сар­та­ро­ш­хо­на 31.12.2018 йи­л­га­ча Босма­хо­на 31.12.2018 йи­л­га­ча До­ри­хо­на 31.12.2018 йи­л­га­ча Банк 31.12.2018 йи­л­га­ча Хиз­мат кўр­са­тиш 31.12.2018 йи­л­га­ча Офис 31.12.2018 йи­л­га­ча Жис­мо­ний тар­бия ва спорт 31.12.2018 йи­л­га­ча Жис­мо­ний тар­бия ва спорт 31.12.2018 йи­л­га­ча Ўқув кур­си 31.12.2018 йи­л­га­ча Ча­ка­на савдо 31.12.2018 йи­л­га­ча 31.12.2018 йи­л­га­ча Жис­мо­ний тар­бия ва спорт 31.12.2018 йи­л­га­ча 31.12.2018 йи­л­га­ча Ча­ка­на савдо 31.12.2018 йи­л­га­ча Давлат мул­ки­ни ижарага бе­риш шар­тла­ри Уму­мий овқат­ла­ниш Уму­мий овқат­ла­ниш Хиз­мат кўр­са­тиш Уму­мий овқат­ла­ниш 31.12.2018 йи­л­га­ча Жис­мо­ний тар­бия ва спорт Ба­лан­сда сақ­лов­чи­нинг те­ле­фон рақа­ми 99/ 898-58-08 273-13-11 253-55-92 254-85-71 233-65-06 262-59-05 295-36-47 234-00-62 244-71-33 245-43-43 245-45-55 289-44-42 295-26-47 236-77-93 236-26-46 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 239-81-22 236-30-47 244-79-22 278-33-28 99/898-58-01 230-16-50 223-01-05 99/898-58-10 221-45-62 207-09-06 140-42-30

Тош­кент шаҳри давлат мул­ки­ни ижарага бе­риш мар­ка­зи Давлат кор­хо­на­си­нинг ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-а уй, поч­та ин­дек­си: 100060, те­ле­фон: 233-35-46, 233-72-72, факс: 236-39-94 рақам­ла­ри­га му­ро­жа­ат қи­ли­шин­гиз мум­кин. Элек­трон ман­зил: Tashkent_ijara@mail.ru Та­клиф эти­л­а­ёт­ган би­но май­дон­ла­ри­дан бел­ги­лан­ган мақ­сад­лар­да фой­да­ла­ниш, соз ҳо­лат­да сақлаш ва ижа­ра тў­ло­ви ҳам­да ком­му­нал-экс­плу­а­та­ци­он тў­ло­вла­ри­ни ўз вақти­да амал­га оши­риш ва Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2009 йил 8 ап­рел­да­ги 102- ҳам­да 2011 йил 30 но­ябр­да­ги 315-қа­ро­ри та­ла­б­ла­ри асо­си­да ижарага бе­ри­ла­ди.

Ижа­ра шар­тно­ма­си­га ком­му­нал ва экс­плу­а­та­ци­он тў­ло­вла­ри кир­май­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.