Экс­пор­тёр кор­хо­на­лар ўр­та­си­да сўров­но­ма

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Та­шқи савдо ва­зир­ли­ги экс­порт би­лан шуғул­ла­нув­чи ва экс­порт­ни бо­шлаш­ни ре­жа­ла­ш­ти­ра­ёт­ган кор­хо­на­лар учун сўров­но­ма ишлаб чиқ­ди. Мақ­сад маҳал­лий экс­порт қи­лув­чи кор­хо­на­лар­га услу­бий ва ама­лий ёр­дам кўр­са­тиш­ни яна­да та­ко­мил­ла­ш­ти­ри­ш­дан ибо­рат.

Сўров­но­ма ёр­да­ми­да экс­порт учун ишлаб чиқа­ри­ла­ёт­ган маҳ­су­лот тур­ла­ри ва экс­порт­ни амал­га оши­риш да­во­ми­да ку­за­ти­ли­ши мум­кин бўл­ган қий­ин­чи­ли­клар, му­ам­мо­лар ҳақи­да ах­бо­рот йиғи­ла­ди. Шу­нин­г­дек, сўров­но­ма иш­ти­рок­чи­ла­ри учун улар экс­порт­ни йўл­га қўй­моқ­чи бўл­ган мам­ла­кат­лар ном­ла­ри ҳам­да экс­порт гео­гра­фи­я­си ва ҳа­жми­ни кен­гай­ти­ри­ш­да қан­дай маъ­лу­мот­лар ке­рак­ли­ги­ни та­клиф си­фа­ти­да ки­ри­тиш им­ко­ни­я­ти мав­жуд. Бун­дан та­шқа­ри, экс­пор­тёр­лар учун ах­бо­рот кў­ма­ги­ни ях­ши­лаш бўй­и­ча та­кли­флар ҳам қа­бул қи­ли­на­ди.

Сўров­но­ма­да 2018 йил 15 но­ябр­га қа­дар ва­зир­лик­нинг рас­мий сай­ти – www.mft.uz нинг “Мар­ке­тинг” бў­ли­ми­да­ги ҳа­во­ла орқа­ли иш­ти­рок этиш мум­кин. Ҳа­во­ла­лар орқа­ли тўғри­дан-тўғри ўтиш: ўз­бек ти­ли­да – https://mft.uz/uz/menu/ozbek-eksportchilarigasorovnoma, рус ти­ли­да – https://mft.uz/ru/menu/ozbekeksportchilariga-sorovnoma).

Сўров на­ти­жа­ла­ри­га кў­ра, барча маъ­лу­мот­лар­ни таҳ­лил қи­лиш орқа­ли ва­зир­лик то­мо­ни­дан кон­струк­тив муҳо­ка­ма­лар ўт­ка­зи­ла­ди ва экс­пор­тёр­лар­ни ме­то­до­ло­гик қўл­лаб-қув­ват­лаш мақ­са­ди­да энг дол­зарб ма­са­ла­лар бўй­и­ча те­ги­шли таҳ­ли­лий ма­те­ри­ал­лар тай­ёр­ла­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.