НАРХ ОШИШИ БЎЙ­И­ЧА ТУШУНТИРИШ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Мо­лия ва­зир­ли­ги ах­бо­рот хиз­ма­ти.

Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг “Ёқи­лғи-энер­ге­ти­ка ре­сур­сла­ри нар­х­ла­ри ва та­рифла­ри­нинг ўз­га­ри­ши тўғри­си­да”ги қа­ро­ри лой­иҳа­си бўй­и­ча тушунтириш бе­риш учун Бош ва­зир ўрин­боса­ри, мо­лия ва­зи­ри Ж. Қўчқо­ров ом­ма­вий ах­бо­рот во­си­та­ла­ри ва­кил­ла­ри би­лан учра­ш­ди.

Та­рифлар­ни оши­риш бўй­и­ча қа­бул қи­ли­на­ёт­ган қа­рор ол­дин­ги­ла­ри­дан туб­дан фарқ қи­ла­ди. Ав­ва­лам­бор, бу нефть-газ ва энер­ге­ти­ка сек­тор­ла­ри, уму­ман, иқти­со­ди­ёт­да амал­га оши­ри­ла­ди­ган стра­те­гик ис­лоҳот­лар би­лан бе­во­си­та боғ­лиқ­дир.

Би­рин­чи­дан, мам­ла­кат­нинг мак­ро­иқти­со­дий си­ё­са­ти­га фун­да­мен­тал ўз­га­ри­шлар ки­ри­тил­ди. Ик­кин­чи­дан, ёқи­лғи-энер­ге­ти­ка ком­па­ни­я­ла­ри­да бо­шқа­рув ти­зи­ми­ни та­ко­мил­ла­ш­ти­ри­ш­га қа­ра­ти­л­ган туб ўз­га­ри­шлар­ни амал­га оши­риш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган. Учин­чи­дан, та­рифлар­ни ис­лоҳ қи­лиш­нинг энг муҳим та­мой­ил­ла­ри­дан би­ри аҳо­ли­ни ижти­мо­ий қўл­лаб-қув­ват­ла­ш­дир. Шу бо­ис, аҳо­ли учун та­рифлар кес­кин эмас, бор-йўғи 5-10 фо­из оша­ди.

Электр энер­ге­ти­ка­си соҳа­си­да­ги туб ис­лоҳот­лар тар­моқ­да за­мо­на­вий илғор ин­но­ва­ци­он ғо­я­лар асо­си­да давлат бо­шқа­ру­ви­нинг таш­ки­лий-ҳуқуқий асо­сла­ри­ни туб­дан та­ко­мил­ла­ш­ти­ри­ш­га қа­ра­ти­л­ган, шу­нин­г­дек, Ҳа­ра­кат­лар стра­те­ги­я­си­да бел­ги­лан­ган ва­зи­фа­лар до­ира­си­да амал­га оши­ри­ла­ди. Бу­нинг учун Осиё та­раққи­ёт бан­ки, Ев­ро­па ти­кла­ниш ва та­раққи­ёт бан­ки ҳам­да Жаҳон бан­ки гу­руҳи би­лан бир­га­лик­да энг муҳим ва­зи­фа­лар­ни ба­жа­риш учун Электр энер­ге­ти­ка­ни ис­лоҳ қи­лиш бўй­и­ча ко­мис­сия таш­кил этил­ди.

Электр энер­ге­ти­ка­си­ни ри­вож­лан­ти­риш­ни жа­дал­ла­ш­ти­риш ва мо­ли­явий барқа­рор­лик­ни таъ­мин­лаш бўй­и­ча кўри­ла­ёт­ган чо­ра-тад­бир­лар до­ира­си­да 2019

йил­нинг 1 мар­ти­га­ча электр энер­ге­ти­ка­си­ни ишлаб чиқа­рув­чи ва со­тув­чи кор­хо­на­лар­га кенг кўлам­ли хо­ри­жий ин­ве­сти­ци­я­лар ва тўғри­дан-тўғри ин­ве­сти­ци­я­лар би­лан электр энер­ги­я­си­ни ишлаб чиқа­риш, та­шиш, тақ­сим­лаш ва со­тиш­ни таш­кил этиш бўй­и­ча за­мо­на­вий ти­зим ишлаб чиқи­ла­ди. Бун­да давлат-ху­су­сий сек­тор ҳам­кор­ли­ги­ни ўз ичи­га олган электр энер­ги­я­си­ни ет­ка­зиб бе­риш бўй­и­ча тў­лиқ давлат на­зо­ра­ти амал­га оши­ри­либ, ишлаб чиқа­рув­чи ком­па­ни­я­лар­дан рақо­бат­бар­дош маҳ­су­лот­лар­ни тўғри­дан-тўғри со­тиб олиш асо­си­да за­мо­на­вий электр энер­ги­я­си бо­зо­ри босқич­ма-босқич ша­кл­лан­ти­ри­ла­ди.

Тад­бир электр энер­ге­ти­ка­си­да амал­га оши­ри­ла­ёт­ган ис­лоҳот­лар­нинг дол­зарб ма­са­ла­ла­ри, нар­х­лар ўз­га­ри­ши ва та­рифлар­ни тар­ти­б­га со­лиш бўй­и­ча ин­тер­фа­ол му­лоқот ша­кли­да ўт­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.