ЭКСПОРТЧИ КОРХОНА

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Ҳо­там МАМАДАЛИЕВ (ЎЗА) олган су­рат.

На­ман­ган ви­ло­я­ти Учқўрғон ту­ма­ни­да­ги “Муҳам­ма­да­ли ҳам­кор биз­нес” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­нинг то­мат пас­та­си ишлаб чиқа­рув­чи кор­хо­на­си­да 300 дан зи­ёд ки­ши меҳ­нат қил­моқ­да.

Корхона та­сар­ру­фи­да­ги 510 гек­тар­лик экин май­до­ни­дан ҳо­зир­га­ча 5 минг тон­на­дан ор­тиқ по­ми­дор йиғиб олин­ди. Қай­та ишлан­ган 1000 тон­на маҳ­су­лот “IDEAL TOMAT” ёр­лиғи билан Рос­сия Фе­де­ра­ци­я­си­га экс­порт қи­лин­ди. Корхона шу­нин­г­дек, Қи­рғи­зи­стон, Қо­зоғи­стон, То­жи­ки­стон ва Укра­и­на давлат­ла­ри билан маҳ­су­лот экс­пор­ти бўй­и­ча шар­тно­ма туз­ган. Су­рат­да: маз­кур корхона ҳа­ё­ти­дан лавҳа.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.