“Ohangaronsement” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши­ни ўт­ка­зиш тўғри­си­да ха­бар­но­ма

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТЕНДЕНЦИИ -

Ҳур­мат­ли “Ohangaronsement” АЖ ак­ци­ядо­ри!

“Ohangaronsement” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти жой­ла­ш­ган ман­зил: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си, 110300, Тош­кент ви­ло­я­ти, Оҳан­га­рон шаҳри, Са­но­ат ҳу­д­у­ди, элек­трон поч­та ман­зи­ли: agc@eurocem.ru, рас­мий веб-сай­ти: www.akhancem.uz, ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши­ни ўт­ка­зи­ши тўғри­си­да ха­бар бе­ра­ди, йиғи­лиш 2018 йил 9 но­ябрь ку­ни со­ат 10.30 да йиғи­лиш ша­кли­да бўла­ди (кун тар­ти­би­да­ги ма­са­ла­лар­ни муҳо­ка­ма қи­лиш ва овоз­га қўй­и­л­ган ма­са­ла­лар бўй­и­ча қа­рор қа­бул қи­лиш учун ак­ци­ядор­лар­нинг бир­га­лик­даги ҳо­зир бў­ли­ши). Йиғи­лиш ўт­ка­зиш жойи: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си, 110300, Тош­кент ви­ло­я­ти, Оҳан­га­рон шаҳри, Са­но­ат ҳу­д­у­ди, “Ohangaronsement” АЖ кон­фе­ренц за­ли.

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши­ни ўт­ка­зиш тўғри­си­да ха­бар­дор қи­лиш учун ак­ци­ядор­лар ре­ест­ри 2018 йил 29 ок­тябрь ҳо­ла­ти­га ша­кл­лан­ти­ри­л­ган.

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши­да иш­ти­рок эти­ш­га ҳуқуқи бўл­ган ак­ци­ядор­лар ре­ест­ри 2018 йил 5 но­ябрь ҳо­ла­ти­га ша­кл­лан­ти­ри­л­ган.

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши кун тар­ти­би:

1. Жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши­нинг ра­и­си ва ко­ти­би­ни сай­лаш.

2. Жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши­нинг ўт­ка­зиш тар­ти­би­ни (ре­гла­мен­ти­ни) бел­ги­лаш (та­с­диқлаш).

3. Жа­ми­ят то­мо­ни­дан йи­рик би­тим ту­зиш тўғри­си­да – жа­ми­ят ва “Сбер­банк” ОАЖ ўр­та­си­да ту­зи­л­ган 15.02.2018 йил­да­ги 5784-Ohg-сон­ли ка­фил­лик шар­тно­ма­си билан на­за­рда ту­ти­л­ган мо­ли­явий ҳуж­жат­лар­га ўз­гар­ти­риш ки­ри­тиш­ни маъ­қул­лаш.

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши­да иш­ти­рок этиш учун ак­ци­ядор­лар­ни рўй­хат­га олиш со­ат 9.00 да бо­шла­на­ди, ак­ци­ядор­лар­ни рўй­хат­дан ўт­ка­зиш со­ат 10.25 да якун­ла­на­ди. Ак­ци­ядор­лар­ни рўй­хат­дан ўт­ка­зиш йиғи­лиш ўт­ка­зи­ла­ди­ган жой­да, “Ohangaronsement” Аж­нинг маъ­му­рий бо­шқа­рув би­но­си­да амал­га оши­ри­ла­ди. Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши то­мо­ни­дан қа­бул қи­лин­ган қа­рор­лар, ҳам­да кун тар­ти­би­да­ги са­вол­лар бўй­и­ча овоз бе­ри­шлар на­ти­жа­си ак­ци­ядор­лар­нинг уму­мий йиғи­ли­ши­да 2018 йил 9 но­ябр­да маъ­лум қи­ли­на­ди.

Ак­ци­ядор уму­мий йиғи­ли­ш­да шах­сан ёки ўзи­нинг ва­ки­ли орқа­ли иш­ти­рок эти­ши мум­кин. Ак­ци­ядор­нинг ва­ки­ли ўз ҳа­ра­кат­ла­ри­ни Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг амал­да­ги қо­нун ҳуж­жат­ла­ри та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ёз­ма ра­ви­ш­да тай­ёр­лан­ган ва рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма­га асо­сан амал­га оши­ра­ди. Йиғи­ли­ш­да иш­ти­рок этиш учун рўй­хат­дан ўти­ш­да ак­ци­ядор ёки унинг ва­ки­ли ўзи билан пас­порт олиб ке­ли­ши ке­рак.

Уму­мий йиғи­лиш­ни ўт­ка­зи­ш­га тай­ёр­гар­лик кў­ри­ш­да ак­ци­ядор­лар­га тақ­дим эти­ли­ши ло­зим бўл­ган ах­бо­рот (ма­те­ри­ал)лар билан “Ohangaronsement” АЖ жой­ла­ш­ган ман­зил­да ёз­ма ша­кл­да­ги ари­за тақ­дим этиш йў­ли билан та­ни­шиш мум­кин. Ёз­ма ша­кл­да­ги ари­за­да қуй­и­да­ги­лар кўр­са­ти­ли­ши ло­зим:

– жис­мо­ний шахс бўл­ган ак­ци­ядор­лар­га – Ф.И.Ш., пас­порт маъ­лу­мот­ла­ри, яшаш ман­зи­ли, те­ги­шли бўл­ган ак­ци­я­лар миқ­до­ри ва ту­ри;

– юри­дик шахс бўл­ган ак­ци­ядор­лар­га – юри­дик шах­снинг ном­ла­ни­ши, жой­ла­ш­ган жойи, давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик рақа­ми ва са­на­си, те­ги­шли бўл­ган ак­ци­я­лар миқ­до­ри ва ту­ри.

Жа­ми­ят ак­ци­ядор­лар­ни ўз­ла­ри­га те­ги­шли ак­ци­я­лар­нинг жа­ми­ят то­мо­ни­дан қай­та­риб со­тиб оли­ни­ши­ни та­лаб қи­лиш

ҳуқуқи мав­жуд­ли­ги тўғри­си­да ха­бар­но­ма Сиз­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг “Ак­ци­ядор­лик жа­ми­ят­ла­ри ва ак­ци­ядор­лар­нинг ҳуқуқла­ри­ни ҳи­моя қи­лиш тўғри­си­да”ги Қо­ну­ни (бун­дан бу­ён матн­да Қо­нун деб юри­ти­ла­ди) 40-мод­да­си­га му­во­фиқ овоз берувчи ак­ци­я­лар­нинг эга­ла­ри бўл­ган ак­ци­ядор­лар уш­бу Қо­нун 84-мод­да­си­нинг ик­кин­чи ва учин­чи қисм­ла­ри­га му­во­фиқ жа­ми­ят то­мо­ни­дан мол-мулк­ни олиш ёки бо­шқа шах­сга бе­риш билан боғ­лиқ йи­рик би­тим (бун­дан бу­ён матн­да йи­рик би­тим деб юри­ти­ла­ди) ту­зиш тўғри­си­да ак­ци­ядор­лар­нинг уму­мий йиғи­ли­ши то­мо­ни­дан қа­рор­лар қа­бул қи­ли­ш­да, агар улар қар­ши овоз бер­ган бўл­са ёхуд овоз бе­ри­ш­да узр­ли са­ба­б­лар­га кў­ра иш­ти­рок эт­ма­ган бўл­са, ўз­ла­ри­га те­ги­шли ак­ци­я­лар­нинг ҳам­ма­си ёки бир қисми жа­ми­ят то­мо­ни­дан қай­та­риб со­тиб оли­ни­ши­ни та­лаб қи­ли­ш­га ҳақ­ли­дир.

Ўз­ла­ри­га те­ги­шли ак­ци­я­лар жа­ми­ят то­мо­ни­дан қай­та­риб со­тиб оли­ни­ши­ни та­лаб қи­лиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган ак­ци­ядор­лар­нинг рўй­ха­ти овоз бе­риш на­ти­жа­си­да уш­бу Қо­нун­га му­во­фиқ ак­ци­я­лар­ни қай­та­риб со­тиб олиш­ни та­лаб қи­лиш ҳуқуқи юза­га ке­ли­ши мум­кин бўл­ган ма­са­ла­лар кун тар­ти­би­га ки­ри­ти­л­ган ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­да иш­ти­рок этиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри ре­ест­ри­нинг маъ­лу­мот­ла­ри асо­си­да ту­зи­ла­ди.

Ак­ци­ядор­лар­нинг ўз­ла­ри­га те­ги­шли ак­ци­я­лар­нинг жа­ми­ят то­мо­ни­дан қай­та­риб со­тиб оли­ни­ши тўғри­си­да­ги ёз­ма та­ла­б­ла­ри Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си, 110300, Тош­кент ви­ло­я­ти, Оҳан­га­рон шаҳри, Са­но­ат ҳу­д­у­ди ман­зи­ли­га ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­нинг те­ги­шли қа­ро­ри қа­бул қи­лин­ган кун­дан эъ­ти­бо­ран ўт­тиз кун­дан ке­чик­тир­май тақ­дим эти­ли­ши ке­рак. Маз­кур муд­дат ту­га­га­ни­дан сўнг Жа­ми­ят қай­та­риб со­тиб олиш та­ла­би­ни қўй­ган ак­ци­ядор­лар­дан ак­ци­я­лар­ни ўн кун ичи­да қай­та­риб со­тиб оли­ши шарт.

Ак­ци­ядор­нинг ўзи­га те­ги­шли ак­ци­я­лар­ни қай­та­риб со­тиб олиш тўғри­си­да­ги ёз­ма та­ла­би­да ак­ци­ядор­нинг яшаш жойи (юри­дик шаслар учун – жой­ла­ш­ган ери) ва унинг қай­та­риб со­тиб оли­ни­ши­ни та­лаб қи­ла­ёт­ган ак­ци­я­лар со­ни кўр­са­ти­л­ган маъ­лу­мот­ла­ри бў­ли­ши ке­рак.

Жа­ми­ят то­мо­ни­дан ак­ци­я­лар­ни қай­та­риб со­тиб оли­ш­га йў­нал­ти­ри­ла­ди­ган ма­б­лағлар­нинг уму­мий сум­ма­си ак­ци­ядор­лар­да ўз­ла­ри­га қа­рашли ак­ци­я­лар­ни қай­та­риб со­тиб олиш­ни та­лаб қи­лиш ҳуқуқи юза­га ке­ли­ши­га са­баб бўл­ган қа­рор қа­бул қи­лин­ган са­на­да­ги жа­ми­ят соф ак­тивла­ри қий­ма­ти­нинг ўн фо­изи­дан ошиб ке­ти­ши мум­кин эмас. Қай­та­риб со­тиб олиш та­ла­би қўй­и­л­ган ак­ци­я­лар­нинг уму­мий со­ни бел­ги­лан­ган чек­лов ино­бат­га олин­ган ҳол­да жа­ми­ят то­мо­ни­дан қай­та­риб со­тиб оли­ни­ши мум­кин бўл­ган ак­ци­я­лар со­ни­дан ошиб кет­ган тақ­дир­да ак­ци­я­лар ак­ци­ядор­лар­дан қўй­и­л­ган та­ла­б­лар­га му­та­но­сиб ра­ви­ш­да қай­та­риб со­тиб оли­на­ди.

“Ohangaronsement” Аж­нинг ак­ци­я­ла­ри “Тош­кент” рес­пуб­ли­ка фонд бир­жа­си­нинг бир­жа ко­ти­ров­ка­си ва­рағи­га ки­ри­ти­л­ган­ли­ги са­ба­б­ли, улар­нинг бир­жа ко­ти­ров­ка­ла­ри бо­зор қий­ма­ти деб эъ­ти­роф эти­л­а­ди. Ак­ци­я­лар­нинг со­тиб оли­ни­ши “Тош­кент” рес­пуб­ли­ка фонд бир­жа­си­да­ги бўл­ган энг юқо­ри сав­до нар­хи бўй­и­ча, яъ­ни бир ак­ция учун 255 000 (ик­ки юз эл­лик беш минг) сўм­дан амал­га оши­ри­ла­ди.

Қў­шимча маъ­лу­мот­лар олиш учун “Ohangaronsement” Аж­га 645-7000 те­ле­фон рақа­ми орқа­ли му­ро­жа­ат қи­ли­шин­гиз­ни сўрай­миз.

Жа­ми­ят ўз ак­ци­ядор­ла­ри­га му­ро­жа­ат қи­либ, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си ак­ци­ядор­лар тўғри­си­да қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­га му­во­фиқ, маъ­лу­мот­лар­ни ак­ци­ядор­лар­га тақ­дим қи­лиш мақ­са­ди­да, қим­мат­ли қоғоз­лар­ни но­ми­нал сақ­лов­чи (қим­мат­ли қоғоз­лар ҳи­со­би­ни юри­тув­чи)да рас­мий­ла­ш­ти­ри­ла­ди­ган қим­мат­ли қоғоз эга­ла­ри ан­ке­та­си­га ўз элек­трон поч­та ман­зи­ли­ни маъ­лум қи­лиш йў­ли билан ўз­гар­ти­риш ки­ри­тиш тўғри­си­да сўрай­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.