“Best Realtor” МЧЖ Cа­марқанд мин­тақа­вий фи­ли­а­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТЕНДЕНЦИИ -

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Сав­до­га “Chelak savdo servis” Мчж­нинг 29.10.2018 йил­да­ги 25-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан, “Chelak savdo servis” МЧЖГА қа­рашли, Пай­а­риқ ту­ма­ни, Халқо­бод маҳал­ла­си, Эши­моқ­соқ қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, уму­мий май­до­ни 889,22 кв.м., қу­ри­лиш та­ги­да­ги май­до­ни 425,78 кв.м., фой­да­ли май­до­ни 391,68 кв.м.ни таш­кил эт­ган, 0001 ли­тер­да­ги 5 (беш) хо­на­дан ибо­рат “Гул­чеҳ­ра” уни­вер­ма­ги би­но­си (ер май­до­ни­сиз) 100 000 000 сўм бо­шланғич баҳо­да қўй­ил­моқ­да.

Сав­до 2018 йил 30 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да сав­до таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган Са­марқанд ви­ло­я­ти, Са­марқанд шаҳри, Кўк­са­рой май­до­ни, 1-уй­да бў­либ ўта­ди. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун бу­юрт­ма­лар ха­бар­но­ма мат­бу­от­да эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 29 но­ябрь ку­ни со­ат 18.00.

Юқо­ри­да­ги кўр­са­ти­л­ган мулк 2018 йил 30 но­ябрь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган аук­ци­он сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, маз­кур мулк юза­си­дан та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до 2018 йил 15 де­кабрь ва 31 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да Са­марқанд ви­ло­я­ти, Са­марқанд шаҳри, Кўк­са­рой май­до­ни, 1-уй­да бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун талб­гор­лар­дан бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш сав­до са­на­си­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик)да тўх­та­ти­ла­ди. Та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до на­ти­жа­ла­ри сав­до ўт­ка­зи­л­ган ман­зил­да сав­до ўт­ка­зи­л­ган­дан сўнг эъ­лон қи­ли­на­ди.

Уш­бу мулк ҳам­да ун­га те­ги­шли ҳуж­жат­лар билан со­тув­чи ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Мулк со­тув­чи­си­нинг ман­зи­ли: Пай­а­риқ ту­ма­ни, Че­лак шаҳри, Истиқ­лол кў­ча­си, 132-уй.

Сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма билан бир­га­лик­да қуй­и­да­ги­лар тақ­дим эти­л­а­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг сав­до­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, сав­до­да тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– аук­ци­он тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Аук­ци­он сав­до на­ти­жа­ла­ри сав­до ўт­ка­зи­л­ган ман­зил­да сав­до ўт­ка­зи­л­ган­дан сўнг эъ­лон қи­ли­на­ди. Сав­до на­ти­жа­си­га кў­ра сав­до ғо­ли­б­ла­ри­га 10 (ўн) кун муд­дат­да со­тув­чи билан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш ҳам­да шар­тно­ма шар­тла­ри­га кў­ра тў­ло­влар­ни амал­га оши­риш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Best Realtor” МЧЖ Cа­марқанд мин­тақа­вий фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Кўк­са­рой фи­ли­а­ли­да­ги 20208000400433601008 (МФО 00262, СТИР 303179580) рақам­ли ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

Сав­до таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ва сав­до­да иш­ти­рок этиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Са­марқанд шаҳри, Кўк­са­рой май­до­ни, 1-уй.

Тел.: (+99893) 331-70-80, (+99890) 212-60-01. Рас­мий сай­ти­миз: www.emulk.uz, элек­трон поч­та ман­зи­ли: best.samarqand@inbox.uz

Ли­цен­зия: RR-0225. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.