“Mulk o‘lmas sarmoya” МЧЖ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2018 йил 4 де­кабрь ку­ни со­ат 10.00 да жа­ми­ят офи­си­да аук­ци­он ко­мис­си­я­си иш­ти­ро­ки­да, мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си­ни оши­риш тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2018 йил 25 ав­гу­ст­да­ги 685-қа­ро­ри ва “Му­бо­рак газ­ни қай­та ишлаш за­во­ди” Мчж­нинг 2018 йил 24 ок­тябр­да­ги 4-3/Нр-5343-ха­ти­га асо­сан кў­чар мулк­лар қўй­и­ла­ди.

“Му­бо­рак газ­ни қай­та ишлаш за­во­ди” МЧЖ таъ­сис­чи­ли­ги асо­си­да таш­кил эти­л­ган, Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Шўр­чи ту­ма­ни, Ҳур­лик маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган “Мў­мин тек­стил” Мчж­нинг 85,30 фо­из улу­ши. Бо­шланғич баҳо­си – 28 009 945 000 сўм.

Ари­за қа­бул қи­лиш тар­ти­би: аук­ци­он сав­до­га қат­на­шиш учун ари­за­лар га­зе­та­да эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни, дам олиш кун­ла­ри (шан­ба ва як­шан­ба) ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча “Мулк ўл­мас сар­моя” МЧЖ офи­си би­но­си (Қар­ши шаҳри, Бу­нёд­кор­лик кў­ча­си)да қа­бул қи­ли­на­ди (туш­лик 13.00 дан 14.00 га­ча). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 3 де­кабрь ку­ни со­ат 17.00 да тўх­та­ла­ди. Уш­бу кун­да­ги сав­до­да со­тил­май қолган мулк­лар­нинг та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­си 2018 йил 11 ва 18 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 10.00 дан бо­шлаб бў­либ ўта­ди. Сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар: Ҳуқуқий шах­слар: сав­до­га қўй­и­л­ган мулк­ни со­тиб олиш учун та­лаб­но­ма, за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да ке­ли­шув, маз­кур ке­ли­шув­га асо­сан сав­до­га қўй­и­л­ган мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат, таш­ки­лот ни­зо­ми ва рўй­хат­дан ўтиш гу­воҳ­но­ма­си ҳам­да ва­ко­лат­ли шахс пас­пор­ти ва унинг но­ми­га бе­ри­л­ган ишонч­но­ма­ни тақ­дим қи­ли­шла­ри шарт.

Жис­мо­ний шах­слар: сав­до­га қўй­и­л­ган мулк­ни со­тиб олиш учун та­лаб­но­ма, за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да ке­ли­шув, маз­кур ке­ли­шув­га асо­сан сав­до­га қўй­и­л­ган мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат ва фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си­ни тақ­дим қи­ли­шла­ри шарт.

“Му­бо­рак ГҚИЗ” МЧЖ бу­юрт­ма­но­ма­си­да со­тиб олин­ган мулк­лар учун тў­ло­влар­ни тўлаш муд­да­ти, бў­либ-бў­либ тўлаш шар­ти билан 10 (ўн) йил муд­дат­да бел­ги­лан­ган.

За­ка­лат пу­ли тўлаш учун рек­ви­зит­лар: “Мулк ўл­мас сар­моя” МЧЖ, СТИР 300201778, ОКОНХ 83300. “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Қар­ши шаҳри фи­ли­а­ли, МФО 00190, ҳи­соб рақа­ми: 20208000804593520001. Ман­зил: Қар­ши шаҳри, Бу­нёд­кор­лик кў­ча­си. Мўл­жал: Ucell ком­па­ни­я­си офи­си би­но­си рў­па­ра­си­да жой­ла­ш­ган. Те­ле­фон: (+998 75) 225-16-81. Гу­воҳ­но­ма: 0000195.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.