“Namangan avto-mulk savdo” МЧЖ

сиз­лар­ни очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

“Qishloqqurilishbank” АТБ Поп фи­ли­а­ли­га қа­рашли На­ман­ган ви­ло­я­ти, Поп ту­ма­ни, Дўст­лик МФЙДА жой­ла­ш­ган, 2011 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, “нек­сия” ру­сум­ли, давлат бел­ги­си 50 392 НАА бўл­ган таъ­мир­та­лаб ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 22 231 000 (йи­гир­ма ик­ки миллион ик­ки юз ўт­тиз бир минг) сўм, “Namangan avto-mulk savdo” МЧЖ орқа­ли 2018 йил 29 но­ябр­да аук­ци­он сав­до­га қўй­и­ла­ди, шу ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 14 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да На­ман­ган шаҳри, Тош­кент кў­ча­си, 1-уй­да аук­ци­он сав­до ко­мис­си­я­си иш­ти­ро­ки­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до шар­тла­ри: Аук­ци­он сав­до­га қат­на­шиш учун ари­за­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 9.00 дан 18.00 га­ча На­ман­ган шаҳри, Тош­кент кў­ча­си, 1-уй­да жой­ла­ш­ган “Namangan avto-mulk savdo” Мчж­нинг идо­ра би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да­ги та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш сав­до­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ари­за ва сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг ҳи­соб рақа­ми­га объ­ект­ни бо­шланғич баҳо­си­га нис­ба­тан 15 фо­из миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат тў­ло­ви тўла­ни­ши ҳам­да жис­мо­ний шах­слар­дан пас­порт нус­ха­си, ҳуқуқий шах­слар­дан давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма, ни­зом нус­ха­си ва сав­до­да қат­на­шув­чи ишончли ва­кил учун та­с­диқлан­ган ишонч­но­ма тақ­дим эти­ли­ши сўра­ла­ди.

За­ка­лат тў­ло­ви учун рек­ви­зит­лар “Namangan avto-mulk savdo” МЧЖ ҳи­соб рақа­ми: 20208000204981383001, МФО 00224, “Ўз­са­но­атқу­ри­лиш­банк” На­ман­ган бў­ли­ми.

Қў­шимча маъ­лу­мот олиш учун қуй­и­да­ги те­ле­фон­га му­ро­жа­ат қи­ли­шин­гиз мум­кин: (0-369) 227-20-23.

Гу­воҳ­но­ма: 5927. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.