“Сир­да­рё ви­но” АЖ ак­ци­ядор­ла­ри диққатига!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Ак­ци­ядор­лар­нинг 2018 йил 23 но­ябр­да­ги нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши тўғри­си­да ха­бар қи­ла­ди.

Ку­за­тув кен­га­ши­нинг қа­ро­ри­га асо­сан 2018 йил 23 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да жа­ми­ят маж­лислар за­ли­да “Сир­да­рё ви­но” АЖ ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши бў­либ ўта­ди.

Эми­тент­нинг но­ми жой­ла­ш­ган ман­зи­ли: “Сир­да­рё ви­но” АЖ, Сир­да­рё ви­ло­я­ти, Сир­да­рё шаҳри, Қаҳра­мон­лар кў­ча­си, 11-а уй.

Уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зиш са­на­си, вақти ва жойи: 2018 йил 23 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да жа­ми­ят маж­лислар за­ли­да.

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­лиш кун тар­ти­би:

1. “Сир­да­рё ви­но” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти­нинг ал­ко­голь маҳ­су­лот­ла­ри­ни ишлаб чиқа­риш ҳа­жм­ла­ри­ни ре­жа­ла­ш­ти­риш, та­лаб ва та­клиф конъ­юнк­ту­ра­си таҳ­ли­ли, тай­ёр маҳ­су­лот­лар қол­диқла­ри, шу­нин­г­дек, тар­моқ­ни ри­вож­лан­ти­риш кон­цеп­ци­я­си­ни ҳи­соб­га олган хол­да амал­га оши­риш.

Жа­ми­ят Ку­за­тув кен­га­ши то­мо­ни­дан жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­ни ре­ест­ри­ни ту­зиш тўғри­си­да­ги қа­рор қа­бул қи­лин­ган са­на: 2018 йил 25 ок­тябрь.

Уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зиш тўғри­си­да ак­ци­ядор­лар­га ха­бар бе­риш ре­ест­ри­ни ёпиш са­на­си: 2018 йил 26 ок­тябрь.

Уму­мий йиғи­ли­ш­да иш­ти­рок этиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган ак­ци­ядор­лар рўй­ха­ти­ни ту­зиш са­на­си: 2018 йил 19 но­ябрь.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.