“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Са­марқанд ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ -

I. Аук­ци­он сав­до­га Халқ банки Ур­гут фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 12 ок­тябр­да­ги 530-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан, Са­марқанд ви­ло­я­ти, Ур­гут ту­ма­ни, Мир­за­қи­ш­лоқ ҚФЙ, Мер­ган­ча маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган Ур­гут сав­до ком­плек­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 24,23 кв.метр, фой­да­ли (ич­ки) май­до­ни 20,72 кв.метр­дан ибо­рат бўл­ган сав­до дўко­ни (14/23 Г) би­но­си 81 360 000 сўм бо­шланғич баҳо­да қўй­ил­моқ­да.

II. Аук­ци­он сав­до­га Халқ банки Пай­а­риқ фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 25 ок­тябр­да­ги 1185-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан қуй­и­да­ги кўчмас мулк­лар қўй­ил­моқ­да:

1) Са­марқанд ви­ло­я­ти, Пай­а­риқ ту­ма­ни, Хо­са қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 77,31 кв.метр, уму­мий ер май­до­ни 118,75 кв.метр­дан ибо­рат бўл­ган 037-шо­хоб­ча би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 23 000 000 сўм;

2) Са­марқанд ви­ло­я­ти, Пай­а­риқ ту­ма­ни, Гу­ли­стон қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 87,12 кв.метр, фой­да­ли ич­ки май­до­ни 71,77 кв.метр­дан ибо­рат бўл­ган Пах­та­кор ми­ни банки фи­ли­а­ли би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 26 250 000 сўм.

III. Аук­ци­он сав­до­га Халқ банки Пай­шан­ба фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 17 ок­тябр­да­ги 04-28/841-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан қуй­и­да­ги кўчмас мулк­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

1) Са­марқанд ви­ло­я­ти, Кат­тақўрғон ту­ма­ни, Мой­бу­лоқ қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 78,12 кв.метр, фой­да­ли ич­ки май­до­ни 63,80 кв.метр­дан ибо­рат бўл­ган Мой­бу­лоқ ми­ни банки би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 25 420 900 сўм;

2) Са­марқанд ви­ло­я­ти, Кат­тақўрғон ту­ма­ни, Мў­мин­хў­жа қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 44,80 кв.метр, фой­да­ли ич­ки май­до­ни 34,72 кв.метр, 1 хо­на­дан ибо­рат бўл­ган 38-кас­са би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 10 527 600 сўм.

IV. Аук­ци­он сав­до­га Халқ банки Че­лак фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 19 ок­тябр­да­ги 207-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан Са­марқанд ви­ло­я­ти, Пай­а­риқ ту­ма­ни, Дўстла­ро­бод қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 88,35 кв.метр, фой­да­ли май­до­ни 67,88 кв.метр­дан ибо­рат бўл­ган 1-сон­ли жа­мғар­ма кас­са­си би­но­си 27 050 000 сўм бо­шланғич баҳо­да қўй­ил­моқ­да.

V. Аук­ци­он сав­до­га Халқ банки Пах­та­чи фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 15 ок­тябр­да­ги 09-01/718-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан Са­марқанд ви­ло­я­ти, Пах­та­чи ту­ма­ни, Қуйи­боғ ҚФЙ, Тад­бир­кор маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 41,2 кв.метр, фой­да­ли май­до­ни 31,35 кв.метр­дан ибо­рат бўл­ган 020-шо­хоб­ча би­но­си 14 659 000 сўм бо­шланғич баҳо­да қўй­ил­моқ­да.

VI. Аук­ци­он сав­до­га Халқ банки Иш­ти­хон фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 17 ок­тябр­да­ги 822- бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан Са­марқанд ви­ло­я­ти, Иш­ти­хон ту­ма­ни, Ҳақиқат ҚФЙ, Одил қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, қу­ри­лиш ости май­до­ни 75,20 кв.метр, фой­да­ли май­до­ни 57,16 кв.метр­дан ибо­рат бўл­ган 011-шо­хоб­ча би­но­си 25 580 000 сўм бо­шланғич баҳо­да қўй­ил­моқ­да.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 29 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да Са­марқанд шаҳри, Маҳ­муд Қо­шға­рий кў­ча­си, 58-уй­да бў­либ ўта­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган кўчмас мулк­лар билан банк ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти).

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 29 но­ябрь ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 10 де­кабрь ва 21 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 бў­либ ўта­ди. Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш бир кун ол­дин со­ат 18.00 тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си билан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шув­га асо­сан, мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Са­марқанд ви­ло­ят фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Кўк­са­рой фи­ли­а­ли­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 6049 2060 9025, МФО 00262, СТИР 207122519.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Са­марқанд шаҳри, Маҳ­муд Ко­шға­рий кў­ча­си, 58-уй, 2-қа­ват, 205хо­на. Тел./факс: (0-366) 233-80-56. Элек­трон поч­та: rieltsavdo@inbox.uz. Ин­тер­нет тар­моғи­да­ги веб-сайт: www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.