“Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Очиқ ким ош­ди сав­до­га “Ан­ди­жон ҳу­д­у­дий электр тар­моқла­ри кор­хо­на­си” Аж­га те­ги­шли бўл­ган Қўрғон­те­па ту­ма­ни, Қо­рас­ув шаҳри, Дўст­лик кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган 3629,0 кв.м.да бўл­ган маъ­му­рий би­но ва ин­шо­от­лар­нинг бо­шланғич баҳо­си – 181 056 860 сўм (бир юз сак­сон бир миллион эл­лик ол­ти минг сак­киз юз ол­т­миш) сўм­да қўй­ил­моқ­да.

Ким ош­ди сав­до 2018 йил 1 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да, уш­бу кун­да ким ош­ди сав­до бў­либ ўт­ма­ди, деб эъ­ти­роф эти­л­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2018 йил 3 де­кабрь ку­ни 11.00 да Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да бў­либ ўта­ди. Уш­бу кун­лар­да ким ош­ди сав­до ўт­ма­ган тақ­дир­да ҳар ҳаф­та­нинг чор­шан­ба ку­ни 3 (уч) ой да­во­ми­да бў­либ ўта­ди.

Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­из миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни тўла­ган­дан сўнг “Сав­до­ин­те­грал” Мчж­нинг “Ка­пи­тал­банк” МАБ Тош­кент бў­ли­ми­да­ги МФО 01088, СТИР 205799183, 20208000104434488001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар қа­бул қи­лиш эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) ва ким ош­ди сав­до ўт­ка­зи­ли­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин 10.00 га қа­дар Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35уй­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, юри­дик шах­слар жа­ми­ят Ни­зо­ми ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са бел­ги­лан­ган тар­тиб­да бе­ри­л­ган ишонч­но­ма тақ­дим қи­ли­ши ло­зим.

Қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ, Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй. Тел.: (+99891) 496-04-60. Ли­цен­зия: RR-0103.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.