“Mulk ijara-savdo” МЧЖ

очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг те­ги­шли буй­руқла­ри­га асо­сан, 2018 йил 31 ок­тябрь ку­ни ўт­ка­зи­ли­ши бел­ги­лан­ган аук­ци­он сав­до­га қўй­и­л­ган Ни­шон ту­ма­ни, Кап­тар­ли МФЙ ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри 400 кв.м.дан ибо­рат як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган 56 та ер май­до­ни­га умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқла­ри ҳам­да Ни­шон ту­ма­ни, Аб­дул­ла Қо­ди­рий МФЙ, Озод қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри 400 кв.м.дан ибо­рат як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган 120 та ер май­до­ни­га умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқла­ри аук­ци­он сав­до­си Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 29 ок­тябр­да­ги Хб-770/10-буй­руғи­га асо­сан 2018 йил­нинг 23 но­ябрь ку­ни­га қол­ди­рил­ди.

Ҳар бир ер май­до­ни­нинг бо­шланғич баҳо­си – 300 000 сўм­дан.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар 2018 йил 22 но­ябр­га­ча ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча.

Ни­шон ту­ма­ни, Кап­тар­ли МФЙ ҳу­д­у­ди­да­ги ер май­дон­ла­ри учун ари­за­лар Кап­тар­ли МФЙ маъ­му­рий би­но­си­да ҳам­да Аб­дул­ла Қо­ди­рий МФЙ ҳу­д­у­ди­да­ги ер май­дон­ла­ри учун ари­за­лар Аб­дул­ла Қо­ди­рий МФЙ маъ­му­рий би­но­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 22 но­ябрь со­ат 18.00.

Сав­до ғо­ли­би сав­до ўт­ган кун­дан бо­шлаб 20 кун ичи­да со­тув­чи билан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш маж­бу­ри­я­ти­ни ола­ди.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган жис­мо­ний шах­слар за­ка­лат ке­ли­шу­ви ту­зи­л­га­ни­дан кей­ин, бо­шланғич боҳо­нинг 30 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни ўз ма­б­лағи ҳи­со­би­дан “Mulk ijara-savdo” Мчж­нинг “Ҳам­кор­банк” АТБ Қар­ши фи­ли­а­ли­да­ги 20208000600725471001 (МФО 01031, СТИР 304548818) ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли тўлан­га­ни­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат билан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт:

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – фуқа­ро­лик пас­пор­ти, СТИР нус­ха­си; – хо­ри­жий ҳуқуқий шах­слар – ни­зо­ми­нинг нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си.

– ха­ри­дор ғо­либ чиқ­ма­ган тақ­дир­да за­ка­лат пул­ла­ри­ни қай­та­риш учун банк ҳи­соб рақа­ми.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш­ни хоҳла­ган та­ла­б­гор­лар ер май­дон­ла­ри билан Ни­шон ту­ма­ни ар­хи­тек­ту­ра ва қу­ри­лиш бо­шқар­ма­си орқа­ли та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй. Те­ле­фон: (+998 97) 200-65-10, (+998 93) 422-25-55. Ли­цен­зия: RR-0278.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.