Ел­му­рат­нинг ку­муш ме­да­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Бу­да­пешт шаҳри­да спорт ку­рашла­ри бўй­и­ча жаҳон чем­пи­о­на­ти­нинг юнон-рум ку­ра­ши бўй­и­ча баҳсла­ри якун­лан­ди. Му­со­бақа­да 7 на­фар спор­чи­миз юр­ти­миз ша­ра­фи­ни ҳи­моя қи­ли­ши­ни ав­вал ха­бар бер­ган эдик.

Чем­пи­о­на­да -63 кг ва­зн то­и­фа­си­да ги­лам­га чиққан Ел­му­рат Тас­му­ра­дов Бе­ла­русь, Хи­той, Мол­до­ва ва Укра­и­на ва­кил­ла­ри­ни мағлу­би­ят­га учрат­ди. Ҳал қи­лув­чи жан­г­да эса рос­си­я­лик Сте­пан Ма­ря­нян­га қар­ши ку­ра­шиб, 3:6 ҳи­со­би­да ютқа­зиб қўй­ди.

Та­ниқ­ли юнон-рум ку­раш­чи­миз Ел­му­рат Тас­му­ра­дов шу кун­га­ча ик­ки ма­ро­та­ба жаҳон чем­пи­о­нат­ла­ри­нинг брон­за ме­дал­ла­ри­га са­зо­вор бўл­ган. Шу­нин­г­дек, Рио-де-жа­ней­ро­да ўт­ган Олим­пи­а­да­да ҳам соврин­ли ўрин­ни эгал­ла­ган. Бу­да­пешт­да­ги ку­муш ку­раш­чи­миз учун жаҳон чем­пи­о­нат­ла­ри­да­ги учин­чи медаль бўл­ди.

Эсла­тиб ўта­миз, Ел­му­рат­нинг бу соври­ни Вен­гри­яда­ги жаҳон чем­пи­о­на­ти­да Ўз­бе­ки­стон тер­ма жа­мо­аси учун ик­кин­чи медаль ҳи­собла­на­ди. Бун­га­ча эр­кин ку­раш­чи­миз Бекзод Аб­ду­раҳ­мо­нов брон­за медаль эга­си бўл­ган­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.