Ку­тил­ма­ган ҳи­соб

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ - Б.УММАТОВ тай­ёр­ла­ди.

Ла ли­га­нинг ик­ки етак­чи клу­би – “Ре­ал” ва “Бар­се­ло­на” ўр­та­си­да­ги ўй­ин, яъ­ни эл клас­си­ко на­фақат Ис­па­ния, бал­ки бу­тун ду­нё фут­бол ишқи­бо­зла­ри ўр­та­си­да кат­та қи­зиқиш уй­ғо­та­ди. Гар­чи Ро­наль­ду “Ре­ал”дан кет­ган, Лео­нель Мес­си жа­роҳа­ти ту­фай­ли “Бар­се­ло­на” са­фи­да май­дон­га ту­ша ол­ма­ган бўл­са-да, як­шан­ба ку­ни бў­либ ўт­ган нав­бат­да­ги учра­шув ҳам қизғин кеч­ди.

“Ре­ал” мав­сум­ни ях­ши ўт­каз­ма­яп­ти. Шу бо­ис, кўп­чи­лик “Бар­се­ло­на­на”нинг ға­ла­ба­си­га ишон­ган бўл­са-да, ле­кин ҳеч ким ҳи­соб бу қа­дар йи­рик – 5:1 бўла­ди деб ўй­ла­ма­ган­ди. Ни­ма бўл­ган­да ҳам, ҳи­соб ик­ки жа­мо­анинг бу­гун­ги аҳво­ли­дан да­рак бе­риб ту­рибди. “Ре­ал” ис­лоҳот­лар­га муҳтож.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.