Энг ях­ши ғо­я­лар са­ра­лан­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАРАЁН - “Tapaққи­ёт стра­те­ги­я­си” мар­ка­зи мат­бу­от хиз­ма­ти.

Пой­тах­ти­м­из­да Инновацион та­дқиқот­лар мил­лий тан­ло­ви ғо­ли­б­ла­ри­ни тақ­дир­лаш ма­ро­си­ми бў­либ ўт­ди. Тад­бир­да ҳа­кам­лар ҳай­ъ­а­ти то­мо­ни­дан энг юқо­ри баҳо­лан­ган жа­ми 15 на­фар як­ка ва жа­мо­авий иш­ти­рок­чи­га 20 мил­ли­он сўм­га­ча грант ма­б­лағла­ри сер­ти­фи­кат­ла­ри тан­та­на­ли ра­ви­ш­да топ­ши­рил­ди.

Инновацион та­дқиқот­лар мил­лий тан­ло­ви “Tapaққи­ёт стра­те­ги­я­си” мар­ка­зи, Инновацион ри­вож­ла­ниш ва­зир­ли­ги, Бmт­нинг Tapaққи­ёт дасту­ри, Тош­кент шaҳри­да­ги Xaлқapo Вест­мин­стер уни­вер­си­те­ти то­мо­ни­дан 2018 йил­нинг июль-ав­густ ой­ла­ри­да эъ­лон қи­лин­ган эди.

Ун­да иш­ти­рок этиш учун рес­пуб­ли­ка­миз­нинг бар­ча ҳу­д­уд­ла­ри­дан 160 дан зи­ёд ари­за ту­ш­ди. Тан­лов­га research.strategy.uz веб-сай­ти opқa­ли давлат вa жа­ми­ят қу­ри­ли­ши ти­зи­ми­ни та­ко­мил­ла­ш­ти­риш бўй­и­ча 31 та, қo­нун усту­вор­ли­ги­ни таъ­мин­лаш вa cyд-ҳyқyқ ти­зи­ми­ни янада ис­лоҳ қи­ли­ш­га оид 8 та, иқти­со­ди­ёт­ни ривожлантириш вa ли­бе­рал­ла­ш­ти­риш юза­си­дан 48 та, ижти­мо­ий coҳа­ни ри­вож­лан­ти­ри­ш­га қа­ра­ти­л­ган 68 та, хaвф­сиз­лик, мил­лат­ла­ра­ро то­тувлик вa ди­ний бағри­кен­глик­ни таъ­мин­лаш ҳам­дa чyқyp ўй­лан­ган, ўзapo ман­фа­ат­ли вa ама­лий та­шқи cи­ёcaт бўй­и­ча 7 та ари­за қа­бул қи­лин­ди. Са­ра­лаш жа­ра­ён­ла­ри на­ти­жа­си­да 20 дан зи­ёд иш­ти­рок­чи яку­ний босқи­ч­га йўл­лан­ма­ни қўл­га ки­рит­ди.

Маъ­қул деб то­пи­л­ган та­дқиқот лой­иҳа­ла­ри қа­то­ри­дан (ўз­бек, рус ва ин­глиз тил­ла­ри­да тай­ёр­лан­ган) соғ­лиқ­ни сақлаш, жи­но­ят­чи­лик­ка қар­ши ку­ра­шиш, таъ­лим, хавф­сиз­лик, давлат ва жа­ми­ят қу­ри­ли­ши, ижти­мо­ий соҳа, қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги ка­би қа­тор тар­моқлар­да ин­но­ва­ци­я­лар­ни фа­ол жо­рий эти­ш­га қа­ра­ти­л­ган ишлар­ни кў­риш мум­кин.

Грант ма­б­лағла­ри­ни қўл­га ки­рит­ган иш­ти­рок­чи­лар эн­ди­лик­да инновацион йўл орқа­ли до­ри во­си­та­ла­ри­нинг са­ма­ра­дор­ли­ги­ни оши­риш, му­р­ак­каб объ­ект­лар­нинг илмий-тех­ни­ка­вий хавф­сиз­ли­ги­ни ривожлантириш, но­ги­рон­ли­ги бўл­ган бо­ла­лар­нинг мак­таб ин­тер­нат­ла­ри­га мо­сла­шу­ви­ни осон­ла­ш­ти­риш, ту­ризм соҳа­си­ни эко­но­мет­рик мо­дел­ла­ш­ти­риш ка­би та­дқиқот­лар­ни ҳа­ёт­га тад­биқ эти­шла­ри мум­кин.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.