Ҳур­мат­ли тад­бир­кор­лар! Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2018 йил 11 ок­тябр­да­ги “Давлат объ­ект­ла­ри­ни ва ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган ҳуқуқ­ни тад­бир­кор­лар­га со­тиш тар­ти­би­ни сод­да­ла­ш­ти­риш бўй­и­ча қў­шимча чора-тад­бир­лар тўғрисида”ги фар­мо­ни ва Қо­рақал­поғи­стон

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТАҲЛИЛ -

1 2 3 4 5 6 Т/р 1 Объ­ект но­ми 2 Дўкон би­но­си Дўкон би­но­си Ом­бор­хо­на би­но­си 2-ом­бор­хо­на би­но­си Ас­фальт за­во­ди­нинг би­но ва ин­шо- от­ла­ри Ом­бор­хо­на би­но­си Ман­зи­ли

3 Тах­та­кў­пир ту­ма­ни, Даўқа­ра ОФЙ Тах­та­кў­пир ту­ма­ни, Қўнғи­ро­тқул ОФЙ Тах­та­кў­пир ту­ма­ни, Дўст­лик гу­за­ри Қо­раў­зак ту­ма­ни, Ма­да­ни­ят ОФЙ Тўрт­кўл ту­ма­ни, Ям­ба­шқалъа ОФЙ Қо­раў­зак ту­ма­ни, Ата ма­кан МФЙ Қў­шимча маъ­лу­мот­лар­ни www.e-auksion.uz сай­ти­дан оли­шин­гиз мум­кин. Маъ­лу­мот учун те­ле­фон: (61) 222-02-75. Факс: (61) 222-11-68. Ба­лан­сда сақ­лов­чи

4 Тах­та­кў­пир ту­ма­ни обо­дон­ла­ш­ти­риш бо­шқар­ма­си Тах­та­кў­пир ту­ма­ни обо­дон­ла­ш­ти­риш бо­шқар­ма­си Тах­та­кў­пир ту­ма­ни обо­дон­ла­ш­ти­риш бо­шқар­ма­си Қо­раў­зак ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги Тўрт­кўл ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги Қо­раў­зак ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги Ин­ве­сти­ция ки­ри­тиш ҳа­жми Ки­ри­ти­ла­ди­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри (млн. сўм) 6 100,0 60,0 2000 200 300 1400 Муд­да­ти (йил) 7 2 2 2 2 3 2 Яра­ти­ла­ди­ган ян­ги иш ўрин­ла­ри (до­на) 8 8 6 15 15 5 20

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.