“Rieltor ekspress konsalting” МЧЖ

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ҳур­мат­ли фуқа­ро­лар ва иш­би­лар­мон тад­бир­кор­лар, “Rieltor ekspress konsalting” МЧЖ то­мо­ни­дан “Ан­ди­жон нефть ба­за” МЧЖГА қа­рашли бўл­ган Ан­ди­жон ви­ло­я­ти, Марҳа­мат ту­ма­ни, Истиқ­лол мас­си­ви­да­ги 116100 кв.м. ер участ­ка май­до­ни­да жой­ла­ш­ган диа­мет­ри 28 см. бўл­ган 45 туп ўрик да­рах­ти, диа­мет­ри 35 см. бўл­ган 50 туп ўрик да­рах­ти, диа­мет­ри 20 см. бўл­ган 37 туп бо­дом да­рах­ти, диа­мет­ри 28 см. бўл­ган 10 туп бо­дом да­рах­ти, диа­мет­ри 23 см. бўл­ган 72 туп ол­хўри да­рах­ти, диа­мет­ри 28 см. бўл­ган 200 туп ол­хўри да­рах­ти, диа­мет­ри 10 см. бўл­ган 250 туп анор да­рах­ти, диа­мет­ри 10 см. бўл­ган 35 туп узум да­рах­ти, диа­мет­ри 25 см. бўл­ган 5 туп грек ёнғоқи да­рах­ти, диа­мет­ри 20 см. бўл­ган 5 туп шаф­то­ли да­рах­ти, диа­мет­ри 8 см. бўл­ган 7 туп ол­ма да­рах­ти, диа­мет­ри 15 см. бўл­ган 6 туп ол­ма да­рахт­ла­ри­дан ибо­рат ме­ва­ли боғ­ни 16 976 226 (ўн ол­ти мил­ли­он тўққиз юз ет­миш ол­ти минг ик­ки юз йи­гир­ма ол­ти) сўм бо­шланғич баҳо­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га қўй­ил­моқ­да.

Уш­бу мулк­га қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар мулк би­лан “Ан­ди­жон нефть ба­за” МЧЖ ма­съул ва­ки­ли би­лан бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Аук­ци­он сав­до 2018 йил 3 де­кабрь ку­ни со­ат 12.00 да Ан­ди­жон шаҳри, На­во­ий шоҳкў­ча­си, 122-уй, Сав­до са­но­ат па­ла­та­си­да бў­либ ўта­ди. Уш­бу кун­да мулк­лар со­тил­ма­ган тақ­дир­да унинг та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­си 2018 йил 10, 17, 24, 31 де­кабрь, 2019 йил 7, 14, 21, 28 ян­варь ҳам­да 2019 йил 4, 11, 18, 25 фев­раль кун­ла­ри со­ат 12.00 да бў­либ ўта­ди.

Та­ла­б­гор­лар­нинг ари­за­ла­ри Ан­ди­жон шаҳри, На­во­ий шоҳкў­ча­си, 122-уй, Сав­до са­но­ат па­ла­та­си­нинг 3-қа­ват, 301-хо­на­си­да иш кун­ла­ри (бай­рам ва дам олиш кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти сав­до ку­ни бо­шла­ни­ши­дан бир кун ол­дин со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Сав­до­да қат­на­шиш учун: – жис­мо­ний шах­слар­дан пас­порт нус­ха­си, агар­да унинг ва­ки­ли бўл­са қо­нун­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да унинг но­ми­га рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– юри­дик шах­слар­дан давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма ва Ни­зом нус­ха­си. Агар сав­до­да ва­ко­лат­ли шахс қат­на­ш­ган тақ­дир­да қо­нун­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да унинг но­ми­га рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма.

Сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 (ўн) фо­и­зи миқ­до­ри­да га­ров пу­ли тўлай­ди­лар. Тў­лов ҳуж­жа­ти­да тў­лов мақ­са­ди аниқ кўр­са­ти­л­ган ҳол­да сав­до таш­ки­лот­чи­си “Rieltor Ekspress Konsalting” Мчж­нинг “Сав­до­гар” АТБ Ан­ди­жон фи­ли­а­ли­да­ги, МФО 00081, СТИР 302067760, 2020 8000 0049 2779 6006 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт. Ах­бо­рот ва мас­лаҳат хиз­мат­ла­ри учун қў­шимча тў­лов оли­на­ди.

Маъ­лу­мот учун ман­зил: Ан­ди­жон шаҳри, На­во­ий шоҳкў­ча­си, 122уй, Сав­до са­но­ат па­ла­та­си, 3-қа­ват, 301-хо­на. Тел.: (0-374) 223-23-08, (+998 90) 529-02-43, (+998 90) 524-07-70. Ли­цен­зия: RR-0026.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.